Дата и время

Font Size

Screen

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
Saturday, 06 February 2016 21:46

Науковий журнал "Актуальні проблеми юридичної науки і практики"

Rate this item
(1 Vote)

Редакційна колегія журналу "Актуальні проблеми юридичної науки і практики" запрошує авторів до співпраці. У журналі публікуються результати наукових досліджень з широкого кола питань розвитку юридичної науки, реформування українського та зарубіжного законодавства, практики його застосування. У 2015 році вийшов перший номер журналу, в якому розміщені наукові розвідки викладачів нашого університету та інших вищих навчальних закладів України, юристів-практиків з проблематики господарського й фінансового права, трудового права і права соціального забезпечення, історії права, конституційного й міжнародного права, кримінального права і кримінального процесу.
Стаття повинна містити такі складові:
• вступ (постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями)
• аналіз останніх досліджень і публікацій, включаючи виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття
• постановка завдання (формулювання мети статті)
• результати дослідження (виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів)
• висновки та перспективи подальших досліджень.
• список літератури (нумерація за порядком посилання у тексті, відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису).
Обсяг статті не повинен бути меншим 10 сторінок і більшим 18 сторінок. Рукопис статті необхідно набрати у текстовому редакторі Mіcrosoft Word XP/2003/2007/2010 та зберегти у форматах *.dос,*.docx.
Текст оформлюється шрифтом Tіmes New Roman 14, міжрядковий інтервал 1,5. Орієнтація сторінок – книжкова. Поля сторінок — 20 мм. Абзац — відступ на 1,25 см. На початку статті обов'язково зазначається індекс УДК.
Статті публікуються українською, російською та англійською мовами.
До статті надаються анотації обсягом 300 — 500 знаків і ключові слова (5-9) мовою статті, російською (українською) та англійською мовами. Також слід підготувати реферат до статті англійською мовою в обсязі біля 4000 знаків.
Журнал не включено до переліку фахових видань.

Зразок статті можна завантажити нижче

Read 16361 times Last modified on Saturday, 06 February 2016 21:55
Download attachments:

Menu

About us

Корпус 1

Chernigiv State Institute of Economics and Management was created with the order of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated September 19, 1994 №641.

Ліцензія Міністерства освіти і науки України серія АГ № 582542 (рішення ДАК від 28 вересня 2011 року, протокол № 90)

Contact us

  • Address: 14034 м. Чернігів, вул. Стрелецька, 1
  • Phone: (046-22) 532 78
  • Admission: (0462) 679-308
You are here: Home