Дата и время

Font Size

Screen

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
Departments
Departments

Departments

Children categories

Кафедра кримінального права та правосуддя

Кафедра кримінального права та правосуддя (3)

Завідувач кафедри: Коломієць Наталія Володимирівна, д.ю.н., доцент

Адреса: м. Чернігів, вул. Козацька, 1 а, каб. 409

Телефон кафедри: 665-240

Електронна адреса: kriminal409@ukr.net

Веб-сайт кафедри: https://kriminal.stu.cn.ua/

 

Кафедра кримінального права та правосуддя утворена 10 лютого 2004 р. внаслідок реорганізації циклової комісії кримінально-правових дисциплін та організації роботи правоохоронних органів Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці. Створення кафедри було викликано необхідністю формування і підготовки кваліфікованих фахівців у сфері кримінально-правових дисциплін, здатних використовувати набуті теоретичні та практичні знання у подальшій професійній діяльності.

Завідувачем кафедри з моменту її створення до вересня 2012 р. була к.ю.н., доцент Остапенко Л.А., з вересня 2012 по вересень 2014 року – к.ю.н., доцент Берднік І.В, з вересня 2014 року по 2019 рік – к.ю.н., доцент Головко М.Б, з вересня 2019 року кафедру очолює д.ю.н., доцент, професор кафедри Коломієць Н.В.

Кафедра кримінального права і правосуддя є випусковою, її діяльність регламентується розробленим і затвердженим в установленому порядку Положенням про кафедру Чернігівського національного технологічного університету.

Професорсько-викладацький склад кафедри здійснює підготовку фахівців освітнього ступеня «бакалавр» та «магістр» (освітня програма «Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура»)), викладає провідні юридичні дисципліни, які забезпечують фундаментальні правові знання в галузі кримінального права, кримінології, кримінально-виконавчого права, кримінального процесуального права, судової медицини та судової психіатрії,  криміналістики, адвокатури, прокуратури, судової експертизи, юридичної психології.

Враховуючи роль і місце кафедри у фаховій підготовці студентів-юристів, основні зусилля були спрямовані на: по-перше, формування дійового кадрового потенціалу, по-друге, вдосконалення методики та підвищення якості викладання, забезпечення навчального процесу у світлі вимог Болонського процесу та вдосконалення науково-дослідної роботи і по-третє, організацію науково-дослідної роботи.

У відповідності до укладених двосторонніх договорів кафедра здійснює організацію проходження студентами юридичної практики в підрозділах національної поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області, Апеляційному суді Чернігівської області, місцевих судах міста Чернігова, у Раді адвокатів Чернігівської області, в Чернігівському науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі, в філії Центру пробації в Чернігівській області.

Кафедра має власну історію та традиції. Викладачі кафедри постійно беруть участь у науково-практичних семінарах, дослідницьких проектах, міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, проводять круглі столи, приділяють особливу увагу науковій та навчально-виховній роботі зі студентами. Результати науково-дослідної діяльності апробовані під час проведення щорічних науково-практичних конференцій, а матеріали  публікуються у фахових виданнях.

Наукова та навчально-методична робота кафедри

Традиційним на кафедрі стало проведення круглих столів та науково-практичних семінарів, на засіданнях яких відбувається обмін досвідом з широкого спектру проблем, які стосуються як процесу викладання навчальних дисциплін, так і наукових питань.

Науковою темою, над розробкою і впровадженням якої працюють викладачі кафедри, є «Проблеми захисту прав i свобод людини i громадянина у кримінальному провадженні».

Невід’ємною складовою частиною наукової роботи викладачів кафедри є їх активна участь у міжвузівських, всеукраїнських та міжнародних конференціях, публікації наукових статей у фахових виданнях, рецензування авторефератів на здобуття наукового ступеня кандидата наук, офіційне опонування на захист кандидатських дисертацій у спеціалізованих учених радах України.

Особливу увагу викладачі кафедри приділяють методичній роботі, яка, перш за все, спрямована на методичне забезпечення навчального процесу. Так, для студентів денної та заочної форми навчання з усіх дисциплін кафедри створені методичні комплекси, які включають програми курсів, робочі навчальні програми, плани семінарських занять, навчальні матеріали й завдання творчого характеру, тестові завдання, конспекти лекцій та інше.

Навчальні дисципліни кафедри

На кафедрі викладаються такі навчальні дисципліни: “Кримінальне право”, “Кримінально-виконавче право”, “Кримінологія”, “Адвокатура в Україні”, “Система охорони державної таємниці”, “Юридична психологія”, “Судові та правоохоронні органи”, “Правові засади оперативно-розшукової діяльності”, “Етика юриста”, “Криміналістика”, “Правоохоронні органи”, “Кримінально-процесуальне право”, “ Основи національної безпеки ”, “Правова статистика”, “Прокуратура в Україні”, “Судова медицина та судова психіатрія”,  “Актуальні проблеми досудового розслідування”; “Судова експертиза”, “Актуальні проблеми кримінально-правової кваліфікації злочинів”, “Проблеми виконання покарань за кримінальним законодавством України”, “Актуальні проблеми кваліфікації злочинів у сфері службової та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг”, “Проблеми теорії доказів у кримінальному провадженні”, “Проблеми застосування практики Європейського суду з прав людини у кримінальному судочинстві України”, “Актуальні проблеми криміналістичного забезпечення розслідування злочинів”.

Робота зі студентами

Викладачі кафедри проводять активну наукову та навчально-виховну роботу зі студентами, виступають науковими керівниками при написанні наукових статей та тез для участі у проведенні студентських, міжвузівських науково-практичних конференцій, випускних кваліфікаційних робіт, регулярно організовують зустрічі студентів з практичними працівниками суду, прокуратури, національної поліції, а також відвідування судових розглядів у кримінальних та цивільних справах.

Кафедра кримінального права та правосуддя посідає гідне місце серед структурних підрозділів Чернігівського національного технологічного університету і має достатній кадровий, науковий та методичний потенціал для підготовки компетентних фахівців на ринку праці.

View items...
Кафедра організації соціально-психологічної допомоги населенню

Кафедра організації соціально-психологічної допомоги населенню (5)

Завідувач кафедри: Кальницька Катерина Олексіївна – кандидат психологічних наук, доцент

Старший лаборант: Кисла Оксана Вікторівна

Адреса: м. Чернігів, вул. Козацька 1-а, каб. 310-311

Телефон кафедри:
(0462) 665-247

Електронна адреса:
kafedra.osdn@ukr.net

 

Перелік дисциплін, які викладаються на кафедрі

1. Загальна психологія

2. Психологія

3. Соціальна психологія

4. Теорії оздоровлення в персонології

5. Організаційна психологія

6. Психологія особистості

7. Психологія управління

8. Соціальна психологія особистості та малих груп

9. Психологія соціальної роботи

10. Професійне спілкування соціального працівника

11. Кризова психологія

12. Соціальна профілактика

13. Конфліктологія

14. Основи арт-терапії

15. Вікова психологія

16. Психологія Кризових станів і посттравматичних розладів

17. Психодіагностика в соціальній роботі

18. Пенітенціарна психологія і педагогіка

19. Теорія і практика консультування

20. Основи загальної та медичної психології

21. Психологія соціальної роботи

22. Основи практичної психології

23. Психологія та соціологія масової комунікації

24. Соціально-психологічна робота з сім’ями замінного догляду за дітьми

25. Реабілітаційна психологія

26. Логіка

27. Соціальна валеологія

28. Історія української культури

29. Психологія сімейних відносин

30. Психологічна допомога у кризових ситуаціях

31. Психологія управління

32. Превентивні технології соц. роботи

33. Соціально-психологічний тренінг

34. Науково-дослідницька практика

35. Технологічна практика

36. Навчальна практика з питань соціально-психологічної допомоги населенню

37. Навчальна практика з питань і соц. роботи з сім’ями, молоддю і дітьми

38. Ознайомлювальна  практика в закладах соціальної сфери

View items...
Кафедра соціальної роботи

Кафедра соціальної роботи (3)

Head of Department: Topol Olga Vladimirovna
Address: Chernihiv, Prospect Mira 44, room number 103
E-mail: social_work0402@mail.ru
E-mail Head of Department: topololga@ukr.net
Tel: 66-95-12
Phone Dean Faculty of Law: 77-51-80.
Order №. 204 on 19 July 2001 in accordance with the decision of the Academic Council (Protocol No. 6 from 2.06.2001)
The Department of Humanities Department of Sociology "was separated and psychology. Order №. 55 of the 1.04.2005 y. in accordance with the decision of the Academic Council (protocol № 03/05 from 31.03.2005) has changed the name of the "Sociology and psychology" to "social work".
Chair of the social work Department is constant with the BA branch of knowledge "social security" 1301 the preparation 6.130102 "social work" and specialists on speciality 7.13010201 "social work".
The form of training is daytime, correspondence.
The work of the Department is carried out according to annual plans, covering training, scientific-methodological, educational, research and other kinds of works in accordance with the laws of Ukraine "on labour", "about education", "on higher education", normative acts of the Cabinet of Ministers of Ukraine, Ministry of education and science, youth and sport of Ukraine, statute of the Institute.
Graduates can work in public administration, information, education, social security, health, law enforcement and other areas of social activities as: sociologist, instructor, counselor, assistant, secretary in the office of government and local authorities, experts from the analysis labor market, specialist in public relations and media relations, administrative manager, inspector of social care, specialist in organizational and personnel issues, a consultant on social-political issues (in parties and social organizations), orhsekretariya (associations, unions, federations, etc. ), social worker and other areas.

View items...
Кафедра теорії та історії держави і права, конституційного права

Кафедра теорії та історії держави і права, конституційного права (2)

Завідувач кафедри: Козинець Олена Гаврилівна, к.і.н., доцент

Адреса: м. Чернігів, вул. Козацька, 1 а, каб. 410

Телефон кафедри: 665-241

Електронна адреса: state_and_law@ukr.net

Сторінка в соціальній мережі Facebook: @ktidpkp

 

Кафедра теорії та історії держави і права, конституційного права як окремий підрозділ юридичного факультету має досвід роботи більше 20 років. Але, необхідно відмітити, що історія кафедри починається з діяльності циклової комісії юридичних дисциплін Чернігівського юридичного технікуму (1969-1994 рр.). У 1994 р. після реорганізації технікуму в коледж продовжував існувати цикл юридичних дисциплін, з якого у 1998 р. була виділена як окремий підрозділ циклова комісія історії та теорії держави і права, конституційного та адміністративного права. У лютому 2004 р. після утворення на базі юридичного коледжу Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці внаслідок реорганізації циклової комісії була створена кафедра історії та теорії держави і права, конституційного та адміністративного права.

У 2011 р. у зв’язку з реорганізацією інституту шляхом приєднання до Чернігівського державного технологічного університету (з 4 жовтня 2013 року Чернігівського національного технологічного університету) кафедра історії та теорії держави і права, конституційного та адміністративного права (з червня 2013 р. кафедра теорії та історії держави і права, конституційного права) продовжує свою діяльність на юридичному факультеті університету.

З вересня 2014 року кафедра в складі юридичного факультету увійшла до Навчально-наукового інституту права і соціальних технологій ЧНТУ.

З 2017 р. кафедра є випусковою, її діяльність регламентується розробленим і затвердженим в установленому порядку Положенням про кафедру Чернігівського національного технологічного університету. Викладачі кафедри здійснюють підготовку фахівців ступеню вищої освіти «бакалавр» за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність».

Завідувачем спочатку циклової комісії, в потім кафедри з моменту її створення до 2001 р. був ст. викладач Ярошенко Г.П., з 2001 по 2004 р. – ст. викладач Марущак Н.В., протягом 2004 та 2005 років почергово завідувачами кафедри були к.п.н. Чебоненко С.О. та к.ю.н. Вереша Р.В. З листопада 2005 р. кафедру очолює к.і.н., доцент Козинець О.Г.

Кафедра володіє високим науково-педагогічним потенціалом та здійснює свою діяльність у відповідності з діючим законодавством.

Викладачі постійно працюють над вдосконаленням свого рівня, створюють методичні матеріали, приймають активну участь у науковій роботі, зокрема, працюють над науково-дослідною темою кафедри: «Проблеми державотворення, формування національної правової системи» (державний реєстраційний номер – 0116U003641). Ними написані десятки статей, які видані у різних наукових, у тому числі фахових виданнях України та зарубіжних країн. НПП кафедри приймають активну участь у Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах по результатам проведення яких опубліковані тези доповідей.

Кафедра проводить активну та плідну навчальну, методичну, науково-дослідницьку роботу. НПП кафедри у повсякденній роботі зі студентами залучають їх до громадської та наукової роботи, а також проводять національно-патріотичне, інтелектуально-духовне, громадсько-правове, моральне, етичне, естетичне та трудове виховання.

Викладачі кафедри проводять активну роботу зі студентами у різних напрямках.

На кафедрі працює науковий гурток «Правознавець», результатом роботи якого є написання тез доповідей на Всеукраїнські та Міжнародні конференції та статей у фахові виданнях України з дисциплін кафедри.

Традиційним для роботи кафедри є щорічний захід «Тиждень кафедри», який проводиться на початку другого семестру кожного навчального року.

Кафедра проводить плідну профорієнтаційну роботу як в м. Чернігові, так і за його межами.

Кафедрою теорії та історії держави і права, конституційного права регулярно проводяться “круглі столи” та науково-практичні семінари з актуальних проблем розвитку держави і права.

Кафедра теорії та історії держави і права, конституційного права посідає гідне місце серед структурних підрозділів Чернігівського національного технологічного університету і має достатній кадровий, науковий та методичний потенціал для вирішення всіх необхідних завдань, які постають як перед нею та науково-педагогічними працівниками ЧНТУ, а викладачі кафедри будуть завжди примножувати кращі традиції нашого навчального закладу.

View items...
Кафедра трудового права, адміністративного права та процесу

Кафедра трудового права, адміністративного права та процесу (3)

Завідувач кафедриПузирний Вячеслав Феодосійович, д.ю.н., професор

Адреса: м. Чернігів, вул. Козацька, 1 а, каб. 402, каб. 108

Телефон кафедри: 665-243

Електронна адреса: kaf.trud.prava@ukr.net

Веб-сайт кафедри: https://trud.stu.cn.ua/

 

Кафедра трудового права, адміністративного права та процесу має 49-річний досвід роботи як підрозділ юридичної освіти в Україні. На даний час кафедра функціонує у складі юридичного факультету Навчально-наукового інституту права і соціальних технологій Чернігівського національного технологічного університету та є випусковою кафедрою цього навчального закладу.

Склад кафедри трудового права, адміністративного права та процесу налічує 9 науково-педагогічних працівників, серед них: особи з почесними званнями «Заслужений працівник народної освіти України», «Відмінник освіти»; науковими ступенями доктора юридичних наук, кандидата юридичних наук; вченими званнями професора, доцента.

Учені кафедри проводять наукові дослідження з актуальних проблем науки трудового права, адміністративного права та права соціального забезпечення.

За результатами науково-дослідної роботи викладачами кафедри публікуються монографії, підручники, навчальні посібники, науково-практичні коментарі, збірники нормативно-правових актів, навчально-методичні посібники, наукові статті. Невід’ємною складовою науково-дослідної роботи на кафедрі є активна участь у міжвузівських, всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, що організовуються в Інституті та поза його межами. 

Особливу увагу викладачі кафедри приділяють методичній роботі, яка, перш за все, спрямована на методичне забезпечення навчального процесу. На кафедрі чітко визначилися основні напрями підготовки висококваліфікованих фахівців у сфері зайнятості і соціального захисту населення. Основними навчальними дисциплінами кафедри є: «Трудове право України», «Адміністративне право», «Адміністративний процес», «Право соціального забезпечення». Спеціальними дисциплінами кафедри є: «Оплата праці», «Нагляд і контроль за дотриманням законодавства про працю», «Правові засади публічної служби в Україні» та інші. 

Кафедра трудового права, адміністративного права та процесу як випускова кафедра Інституту здійснює безпосереднє керівництво юридичної клініки «Adiutorium», яка успішно функціонує при нашому навчальному закладі.

View items...
Кафедра фізичної реабілітації

Кафедра фізичної реабілітації (0)

Завідувач кафедри: Зайцев Володимир Олексійович, кандидат педагогічних наук, доцент

Адреса: м. Чернігів,  вул. Козацька, 1-В

Телефон кафедри: 5-37-35

Електронна адреса: zdorovya.stu@gmail.com

Web сайтhttp://zdorovya.stu.cn.ua/

View items...
Кафедра цивільного, господарського права і процесу

Кафедра цивільного, господарського права і процесу (3)

Head of the Department: Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor Nishchymna Svitlana Oleksiivna
Tel. (0462)77-51-80, 67-47-15, extension 117, 118.
E-mail: yur_fak_kafedra@mail.ru


The department of civil, economic and criminal law is a basic organization department of the law faculty of Chernihiv state institute of economics and management. The department is a rather young, but influential and competitive organization department.
The department trains students in the basic areas of national and international law. In the process of studies students acquire skills and abilities of legal propositions application.
The department of civil, economic and criminal law trains bachelors in the area of training 6.030401 “Jurisprudence”, and specialists of the speciality 7.03040101 “Jurisprudence”.

View items...

Menu

Random Image

About us

Корпус 1

Chernigiv State Institute of Economics and Management was created with the order of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated September 19, 1994 №641.

Ліцензія Міністерства освіти і науки України серія АГ № 582542 (рішення ДАК від 28 вересня 2011 року, протокол № 90)

Contact us

  • Address: 14034 м. Чернігів, вул. Стрелецька, 1
  • Phone: (046-22) 532 78
  • Admission: (0462) 679-308
You are here: Schedule Schedule Departments