Дата и время

Font Size

Screen

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
Неділя, 21 травня 2017 23:17

Наукова та навчально-методична робота науково-педагогічних працівників кафедри

Перелік наукових та навчально-методичних праць науково-педагогічних працівників кафедри:

* Коленіченко Тетяна Іванівна

1. Коленіченко Т.І. Социально-психологические особенности общения в управленческой деятельности / Т. І. Коленіченко // VІІІ науково-практична конференція викладачів, співробітників та студентів ЧДІЕУ “Актуальні проблеми розвитку регіону в умовах трансформації економіки”. Тези. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2004 р. С. 167-168.
2. Коленіченко Т.І. Адаптація людей похилого віку до нових соціальних умов/ Т.І. Коленіченко // Матеріали Між нар. наук.-практ. конф. [«Наука: теорія і практика - 2007»]. – Т.8. – Прага : Видавничий дім «Наука і студія». – 2007. – С. 49-52. – (Серія «Педагогічні науки. Філософькі науки»).
3. Коленіченко Т.І. Проблема підліткового суїциду в Україні / Т. І. Коленіченко // Историко-правовые и социально-экономические аспекты развития общества. Тезисы докладов V межвузовской научно-практической конференции. – Чернигов : Украинско-Российский институт (филиал) МГОУ в г. Чернигове, 2006. – С. 36-37.
4. Коленіченко Т.І. Особливості соціальної роботи з суїцидальносхильними підлітками / Т. І. Коленіченко // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні наукові дослідження – 2006”. Том 8. Педагогічні науки. – Дніпропетровськ: Наука і освіта. 2006. – С. 113-115.
5. Коленіченко Т.І. Проблема суїциду в історичній ретроспекції / Т. І. Коленіченко // Актуальні проблеми розвитку економіки, освіти та науки в умовах трансформації суспільства. Х науково-практична конференція викладачів, співробітників та студентів. ТЕЗИ. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2006 р. С. 170-171.
6. Коленіченко Т. І. Формування навичок спілкування як основа успішної адаптації до нового соціального середовища : тренінг для соціальних працівників, волонтерів, які працюють з літніми людьми / А. Й. Капська, Т. І. Коленіченко – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. – 56 с.
7. Коленіченко Т. І. Деякі особливості соціальної роботи з людьми похилого віку / Т. І. Коленіченко // Часопис НПУ імені М.П. Драгоманова : зб. наук. праць. – НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. – Вип.7. –– С. 92–99. – (Серія №11. Соціологія. Соц. робота. Соц. педагогіка. Управління.).
8. Коленіченко Т. І. Теоретичний аспект адаптації людей похилого віку до умов геріатричного пансіонату / Т. І. Коленіченко // Соціальна робота в Україні : теорія і практика : наук.-метод. журнал – 2008. – № 1. – С. 76-85.
9. Коленіченко Т. І. Соціалізація людини похилого віку в умовах геріатричного пансіонату / Т. І. Коленіченко // Проблеми загальної та педагогічної психології : зб. наук. праць. – К. : Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України, 2009. – Т.11. – Ч.І. – С. 212–220.
10. Коленіченко Т. І. Роль повсякденної діяльності та спілкування в життєдіяльності людини похилого віку в умовах геріатричного пансіонату / Т. І. Коленіченко // Соціалізація особистості : зб. наук. праць / за заг. ред. професора А. Й. Капської. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. – Том ХХХІІ. – С. 105–115.
11. Коленіченко Т. І. Роль соціального працівника на початкових етапах адаптації людей похилого віку до умов геріатричного пансіонату / А. Й. Капська, Т. І. Коленіченко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова : зб. наук. праць]. – НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. – Вип. 8. – С. 33–38. (Серія №11. Соціологія. Соц. робота. Соц. педагогіка. Управління).
12. Коленіченко Т. І. Соціальне обслуговування як одна із форм соціальної роботи з людьми похилого віку / Т. І. Коленіченко // Соціальна робота в Україні : теорія і практика : наук.-метод. журнал. – 2009. – № 1. – С. 77–82.
13. Коленіченко Т. І. Аналіз механізмів адаптації літньої людини до умов геріатричного пансіонату / Т. І. Коленіченко / Соціальна педагогіка : теорія та практика : наук.-метод. журнал / за ред. С. Я. Харченко. – Луганськ : ЛНУ ім. Т.Шевченка, 2010. – №1. – С. 19–25.
14. Коленіченко Т. І. Деякі аспекти соціально-педагогічної роботи з літніми людьми в умовах геріатричного пансіонату (практичний аспект) / Т. І. Коленіченко // Наукові записки / [за заг. ред. проф. Є.І. Коваленко]. – Ніжин – НДУ імені М.Гоголя, 2009. – №6. – Ч.2. – С. 159–163. (Серія «Психолого-педагогічні науки»).
15. Коленіченко Т. І. Проблеми старіння в історичній ретроспекції / Т. І. Коленіченко // Матеріали ІV Між нар. наук.-практ. конф. [«Європейська освіта ХХІ століття – 2008»]. – Т.9. – Прага : Видавничий дім «Освіта і наука». – 2008. – С. 26-28. – (Серія «Педагогіка. Психологія і соціологія»).
16. Коленіченко Т. І. Деякі особливості соціального обслуговування людей похилого віку / Т. І. Коленіченко // Імперативи розвитку України в умовах глобалізації : матеріали доповідей та виступів Міжнар. наук.-практ. конф. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2008. – С. 197–201.
17. Коленіченко Т. І. Роль соціального працівника в роботі з людьми похилого віку в геріатричному пансіонаті / Т. І. Коленіченко // Актуальні проблеми підготовки фахівців у галузі соціально-педагогічної діяльності : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції] / за ред. А. І. Конончук. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2009. – С. 88–90.
18. Коленіченко Т. І. Методологія дослідження адаптації особистості в нових умовах життєдіяльності / Т. І. Коленіченко // Соціальна безпека і гуманітарний захист в Україні на початку ХХІ століття : проблеми теорії і практики : тези доповідей міжнар. наук.-практ. конф. – Чернігів, 2009. – С. 55–57.
19. Коленіченко Т. І. Літня людина як суб‘єкт соціально-педагогічної роботи в закладі соціального обслуговування / Т. І. Коленіченко // Соціальна робота і сучасність : теорія та практика : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф.]. / за ред. Б.В.Новікова, Л.М.Дмитрової. – К. : НТУУ «КПІ», 2010. – С. 173–174.
20. Коленіченко Т. І. Соціально-педагогічні умови адптації людей похилого віку до нового соціального середовища / Т. І. Коленіченко / Соціальна педагогіка : теорія та практика : наук.-метод. журнал / за ред. С. Я. Харченко. – Луганськ : ЛНУ ім. Т.Шевченка, 2010. – №2. – С. 4–10.
21. Коленіченко Т.І. Особливості адаптації людей похилого віку до умов нового соціального середовища : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.05 «Соціальна педагогіка» / Коленіченко Тетяна Іванівна ; НПУ імені М.П.Драгоманова. – К., 2010. – 22 с.
22. Коленіченко Т. І. Особливості етапів входження літньої людини в нове середовище життєдіяльності / Т. І. Коленіченко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова : [зб. наук. праць]. – НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – Вип. 12. – С. 44-51. (Серія №.11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка).
23. Коленіченко Т. І.Етапи адаптації людини похилого віку до умов нового соціального середовища / Коленіченко Т. І. / Єдність навчання і наукових досліджень – головний принцип університету: Збірник наукових праць звітно-наукової конференції викладачів університету за 2010 рік, 9-10 лютого 2011 року / Укл. Г.І. Волинка, О.В. Уваркіна, О.П. Симоненко, О.П. Ємельянова. – К. : Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, 2011. – С. 147-148.
24. Коленіченко Т. І. Геріатричний пансіонат як середовище життєдіяльності людей похилого віку / Коленіченко Т. І. Соціальна робота на межі тисячоліть: концепції, технології, стратегії: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 29 квітня 2011 р. / Укл. А.О.Ярошенко, Т.О. Голубенко. – К. : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2011. – С. 12-15.
25. Коленіченко Т. І. Аналіз етапів входження людини похилого віку в нове середовище життєдіяльності / Коленіченко Т. І. // Соціальна робота як чинник гуманізації суспільного буття: Український та міжнародний досвід : Міжнародна науково-практична конференція : тези доповідей та виступів. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2011. – С. 22-24.
26. Коленіченко Т. І. До проблеми періодизації старості / Коленіченко Т. І. : Збірник тез : І ХІІІ Міжнародної наукової практичної конференції молодих науковців «Проблеми особистості в сучасній науці : результати та перспективи досліджень». - 2011. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011. – С. 31-32.
27. Коленіченко Т. І. Аналіз факторів, які впливають на адаптаційний процес в умовах геріатричного пансіонату / Т. І. Коленіченко // Соціальна педагогіка : теорія та практика : наук.-метод. журнал / за ред. С. Я. Харченко. – Луганськ : ЛНУ ім. Т.Шевченка, 2011. – №3. – С. 25–34.
28. Коленіченко Т. І. Соціальна робота з людьми похилого віку / Т. І. Коленіченко // Соціальна педагогіка : теорія та практика : наук.-метод. журнал / за ред. С. Я. Харченко. – Луганськ : ЛНУ ім. Т.Шевченка, 2011. – №4. – С. 20–26.
29. Коленіченко Т. І. Аналіз основних типів соціальної мобільності в умовах соціального закладу / Т. І. Коленіченко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова : [зб. наук. праць]. – НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. – Вип. 14 / частина І / – С. 53-60. (Серія №.11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка).
30. Коленіченко Т. І. Особливості міжособистісної взаємодії між людьми похилого віку в закладах соціального обслуговування / Т. І. Коленіченко // Соціальна педагогіка : теорія та практика : наук.-метод. журнал / за ред. С. Я. Харченко. – Луганськ : ЛНУ ім. Т.Шевченка, 2012. – №4. – С. 70–77.
31. Коленіченко Т. І. Особливості соціальної мобільності в умовах закладу соціального обслуговування / Т. І. Коленіченко // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених «Родзинка – 2012» / ХІV Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених. - Черкаси : Брама-Україна, 2012. – С. 173-175.
33. Коленіченко Т. І. Деякі особливості навчання майбутніх працівників соціальної сфери на основі інноваційних технологій / Т. І. Коленіченко // Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери : тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. – Хмельницький : ХІСТ Університету «Україна», 2012. – С. 134-138.
34. Коленіченко Т.І. Особливості прояву адаптаційних процесів в умовах геріатричного пансіонату / Т.І. Коленіченко // Сучасні наукові дослідження представників педагогічних та психологічних наук» : Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції : (м. Харків, Україна, 22-23 лютого 2013 року). – Харків : Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень». – 2013. – С. 88-91.
35. Коленіченко Т. І. Особливості ефективного навчання студентів супервізорству в умовах вищої школи / Коленіченко Т. І. // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : [наук.-метод.журнал]. - 2013. - №1-2. Київ – С.49-57.
36. Коленіченко Т. І. Особливості адаптації людини похилого віку до умов нового соціального середовища / Коленіченко Т. І. // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова : [зб. наук. праць]. – НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – Вип. 16 / частина І / – С. 64-71. (Серія №.11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка).
37. Коленіченко Т. І. Управлінський аспект професійної діяльності фахівців соціальної сфери // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова : [зб. наук. праць]. Київ-Івано-Франківськ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – Вип. 17 / частина ІІ / – С. 188-193. (Серія №.11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка).
38. Коленіченко Т. І. Особливості реалізації компетентнісного підходу в навчальному процесі ВНЗ / Т.І. Коленіченко // «Проблеми педагогіки і психології та їх роль в сучасному суспільстві» : Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції : (м. Харків, Україна, 25-26 жовтня 2013 року). – Харків : Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень». – 2013. – С. 18-21.
39. Коленіченко Т. І. Вплив адаптаційних механізмів на процес пристосування людини похилого віку до умов нового соціального середовища / Коленіченко Т. І. // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : [наук.-метод.журнал]. - 2014. - №1-2. Київ – С.132-139.
40. Коленіченко Т. І. Специфіка адаптації особистості до нових умов життєдіяльності / Т.І. Коленіченко // Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія : збірник / Черні. нац технол. ун-т. – Чернігів : Черні.нац.технол.ун-т, 2013. – «2 (3). – С. 131-137.
41. Коленіченко Т. І. Технологія адаптації людей похилого віку до нових умов життєдіяльності / Т.І. Коленіченко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова : [зб. наук. праць] : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – Вип. 18 – С. 158-164. (Серія №.11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка).
42. Коленіченко Т. І. Психологічні особливості людей похилого віку / Т.І. Коленіченко // Тенденції розвитку психології та педагогіки в ХХІ столітті : [збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції: (6-7 грудня 2013 р.)]. – Одеса : ГО «Південна фундація педагогіки», 2013. – С. 13-17.
43. Коленіченко Т. І. Аналіз класифікацій типів старості / Т.І. Коленіченко // Педагогіка та психологія: актуальні наукові проблеми та шляхи вирішення : [збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 13-14 грудня 2013 року)] : Львів : ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2013. – С. 30-33.
44. Коленіченко Т.І. Магістерська робота / Т.І. Коленіченко // Методичні рекомендації до написання та захисту для студентів спеціальності 8.13010201 „Соціальна робота”.  Чернігів : ЧДТУ, 2013. – 72с.
45. Коленіченко Т.І. Соціальний супровід клієнта : [Програма нормативної навчальної дисципліни] / Т.І. Коленіченко // СОЦІАЛЬНА РОБОТА: ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН СПЕЦІАЛЬНОСТІ «Соціальна робота» освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст / за ред. О.Г.Карпенко, І.Б.Савельчук. – К.: НПУ ім. М.П.Драгомангова, 2013.- С. 61-69
46. Коленіченко Т.І. Методологія і методика наукових досліджень в соціальній роботі : [Програма нормативної навчальної дисципліни] / Карпенко О.Г., Савельчук І.Б., Коленіченко Т.І. // СОЦІАЛЬНА РОБОТА: ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН СПЕЦІАЛЬНОСТІ «Соціальна робота» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр / за ред. О.Г.Карпенко, І.Б.Савельчук. – К.: НПУ ім. М.П.Драгомангова, 2013.- С. 80-88
47. Коленіченко Т.І. Соціальний супровід клієнта : [Програма нормативної навчальної дисципліни] / Т.І. Коленіченко // СОЦІАЛЬНА РОБОТА: ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН СПЕЦІАЛЬНОСТІ «Соціальна робота» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр / за ред. О.Г.Карпенко, І.Б.Савельчук. – К.: НПУ ім. М.П.Драгомангова, 2013.- С.141-148
48. Коленіченко Т.І. Методи соціологічних досліджень : [Програма нормативної навчальної дисципліни] – Коленіченко Т.І // СОЦІАЛЬНА РОБОТА: ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН СПЕЦІАЛЬНОСТІ «Соціальна робота» освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр / за ред. О.Г.Карпенко, І.Б.Савельчук. – К.: НПУ ім. М.П.Драгомангова, 2013. – С. 59-67.
49. Коленіченко Т.І. Соціальна профілактика : [Програма нормативної навчальної дисципліни] / Коленіченко Т.І // СОЦІАЛЬНА РОБОТА: ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН СПЕЦІАЛЬНОСТІ «Соціальна робота» освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр / за ред. О.Г.Карпенко, І.Б.Савельчук. – К.: НПУ ім. М.П.Драгомангова, 2013. – С.142-150.
50. Коленіченко Т.І. Соціальна геронтологія : [Програма нормативної навчальної дисципліни] / Коленіченко Т.І // СОЦІАЛЬНА РОБОТА: ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН СПЕЦІАЛЬНОСТІ «Соціальна робота» освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр / за ред. О.Г.Карпенко, І.Б.Савельчук. – К.: НПУ ім. М.П.Драгомангова, 2013. –С. 150-158.
51. Коленіченко Т.І. Соціальне забезпечення населення : [Програма нормативної навчальної дисципліни] / Коленіченко Т.І., Приходько А.Ф // СОЦІАЛЬНА РОБОТА: ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН СПЕЦІАЛЬНОСТІ «Соціальна робота» освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр / за ред. О.Г.Карпенко, І.Б.Савельчук. – К.: НПУ ім. М.П.Драгомангова, 2013. – С. 158-168.
52. Коленіченко Т.І. Формування батьківських навичок як один із аспектів підготовки молоді до сімейного життя / Т.І. Коленіченко, О.Ю. Количева / Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія : збірник / Черні.нац. технол.ун-т. – Чернігів : Черні. нац. технол. Ун-т, 2014. - №1 (4).- С. 128-134.
53. Коленіченко Т.І. Експериментальне дослідження адаптації людей похилого віку до умов нового соціального середовища / Т.І. Коленіченко // Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. проф. Є. І. Коваленко. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2014. – № 4. – С.44-49. 54. Коленіченко Т.І. Форми роботи з людьми похилого віку в закладах соціального обслуговування / Т.І. Коленіченко // Науковий журнал. Науковий огляд. - №5(6). – Київ 2014. – С. 102-109. включено до бази РІНЦ.
55. Коленіченко Т.І. Концептуальні засади дослідження проблеми адаптації особистості до умов нового соціального середовища / Т.І. Коленіченко // Науковий журнал «Молодий вчений». - №8 (11) серпень. Часина ІІ. – Херсон. 2014 – С. 94-98. включено до бази РІНЦ.
56. Коленіченко Т.І. Модель соціально-педагогічної адаптації людини похилого віку до умов нового соціального середовища/ Т.І. Коленіченко // Науковий журнал «Молодий вчений». - №10 (13) жовтень. Часина ІІ. – Херсон. – С.85-89. включено до бази РІНЦ.
57. Коленіченко Т.І. Теоретико-методологічні засади дослідження проблеми соціально-педагогічної підтримки людей похилого віку в закладах соціального обслуговування / Т.І. Коленіченко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія №.11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. - – Випуск 19 : зб. наук. пр. - С. 147-154.
58. Коленіченко Т.І. Науково-теоретичний аналіз проблеми соціально-педагогічної підтримки людини похилого віку в умовах геріатричного пансіонату// Проблеми громадянського поступу українського суспільства : філософсько-правові та соціально-психологічні аспекти : матеріали Між нар. Наук. – практ.конф. (м. Чернігів, 21 січня 2015 р.). – Чернігів : Черні.нац.технол.ун-т, 2015. – С. 376-383.
59. Коленіченко Т.І. Особливості надання соціальних послуг людям похилого віку в умовах закладів соціального обслуговування // «Ключові питання наукових досліджень у сфері педагогіки та психології у ХХІ ст..» : Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 30-31 січня 2015 року) : - Львів : ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2015. – С. 26-29.
60. Коленіченко Т.І. Концептуальні засади дослідження проблеми адаптації особистості до нових умов життєдіяльності / Коленіченко Т.І. // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: Зб. наук. праць. – Випуск 43 / Редкол.: В.І. Шахов (голова) та ін. – Вінниця: Нілан ЛТД, 2015. –С. 411-416.
61. Коленіченко Т.І. Виробнича практика бакалаврів за спеціальністю «Соціальна робота» : щоденник студента-практиканта. Практикум / І.Б. Савельчук, Т.І. Коленіченко. – К. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015 – 72 с.
62. Коленіченко Т.І. Методологічні принципи дослідження особливостей соціальної роботи з людьми похилого віку в Республіці Польща / Т.І. Коленіченко, М. В. Сидоренко // Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія [Текст]. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – № 1(7). –С. 53-62
63. Коленіченко Т.І.Соціальні інновації та проектна діяльність. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів спеціальності 8.13010201 «Соціальна робота» / Укл. : Коленіченко Т.І. – Чернігів : ЧНТУ, 2015. - 47 с
64. Коленіченко Т.І. Центр соціальної активності як провідна технологія соціальної роботи з людьми похилого віку / Т.І.Коленіченко // Нові технології навчання : наук. метод.зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – К., 2015. – Вип.86. частина 2. – С. 61-66.
65. Коленіченко Т.І. Напрями соціально-педагогічної підтримки людей похилого віку в сучасному суспільстві / Т.І. Коленіченко // Соціальна робота в контексті соціокультурних змін: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (15-16 квітня 2016 року, Київ) / за ред.. О.В. Чуйко. – Дніпропетровськ : ТОВ «ІМА-прес», 2016. – С.85-87.
66. Коленіченко Т.І. ДИТЯЧА БЕЗПРИТУЛЬНІСТЬ ЯК СОЦІАЛЬНЕ ЯВИЩА В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ / Балика Б.О., Коленіченко Т.І. // Юність науки – 2016: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 18-19 травня 2016 р.) : у 7 ч. / Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2016. – Ч.6. - С. 18-20 (інші видання)
67. Коленіченко Т.І. ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З ВІЛ- ІНФІКОВАНИМИ ОСОБАМИ / Гарішина А.В., Коленіченко Т.І. // Юність науки – 2016: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 18-19 травня 2016 р.) : у 7 ч. / Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2016. – Ч.6. - С. 34-37 (інші видання)
68. Коленіченко Т.І. Соціальна інтеграція жертв націонал-соціалізму до громади: методичний посібник / Сила Т.І., Скорик Т.В., Акименко Ю.Ф., Коленіченко Т.І. – Чернігів: Десна Поліграф. – 104 с.: Іл 16 іл.Коленіченко Т.І. (розділ 3, п. 3.6)
69. Коленіченко Т.І. Особливості діяльності державних та недержавних організацій у процесі підтримки людей похилого віку в Україні / Коленіченко Т.І., Душенок М.В. // Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія [Текст]. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – № 2(8). – С.55-64.
70. Коленіченко Т.І. До проблеми надання паліативної допомоги в Україні / Коленіченко Т.І., А. С. Кузьменко // Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія [Текст]. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – № 2(8). – С.65-72.

* Акименко Юрій Федорович

1.Діяльність громадських організацій міст Чернігова і Славутича щодо формування гендерно збалансованого суспільства» / Акименко Ю.Ф., Бречко Є.В. // Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія: збірник №1 (2), Чернігів, ЧДТУ, 2013 р.
2.Дистанційне психологічне консультування: відповідь сучасних інформаційних технологій вимогам сьогодення / Акименко Ю.Ф. // Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія : збірник № 2 (3). / Чернігів: ЧДТУ, 2013. –– С. 42 – 45.
3.Застосування тренінгових програм для батьків у роботі соціальних служб (на прикладі діяльності Соціально-психологічного Центру у м. Славутичі) / Акименко Ю.Ф. // Проблеми соціальної роботи: філософія. Психологія, соціологія: збірник № 1 (1). / Чернігів, ЧДТУ, 2012 р.
4.Механізм допомоги дітям у процесі переходу з дошкільного закладу до школи / Акименко Ю.Ф. // У кн: Життєві кризи особистості: Наук.-метод. посібник: У 2 т. / Ред. рада В.М.Доній (голова), Г.М.Несен (заст. голови), Л.В.Сохань, І.Г.Єрмаков (керівники авт. колективу) та ін. — К.: ІЗМН, 1998. — Ч.2: Діти і молодь у кризовому суспільстві:технології допомоги і підтримки, — С. 178 — 188.
5.Некоторые особенности возрастно-психологического консультирования родителей в Центре психологической реабилитации / Акименко Ю.Ф. // У зб.: Позашкільна педагогика: пошук і проблеми // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції: тези доповідей та виступів. - К., 1994. - С. 246 - 248.
6.Особливості соціально-психологічної роботи з населенням регіону, що постраждало внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС / Акименко Ю.Ф. // У кн.: Соціальна і психологічна допомога населенню, що постраждало від техногенних катастроф (За матеріалами Чорнобильської катастрофи). Посібник / За ред. В.Г.Панка. — К., 1997. - С. 44 — 52.
7.Програма та методика проведення ігрових занять з корекції та розвитку соціального інтелекту в учнів 1 — 4 класів / Акименко Ю.Ф. // У кн.: Соціальна і психологічна допомога населенню, що постраждало від техногенних катастроф (За матеріалами Чорнобильської катастрофи). Посібник / За ред. В.Г.Панка. — К., 1997. - С. 102 — 115.
8.Психологічна корекція ставлення батьків до дітей молодшого шкільного віку // Акименко Ю.Ф. / дис... канд. психол. наук, Київ, 2003. – 240 с.
9.Психологічні особливості використання логічної аргументації у мотивації учбової діяльності школярів / Акименко Ю.Ф. // У зб.: Проблемы развития психолого-педагогической науки в научно-техническом творчестве молодежи: Сб. науч. трудов студентов, аспирантов и стажеров / Отв. ред. Н.И. Шкиль. - К.: КГПИ, 1991. - С 9 — 12.
10.Рівень розвитку соціальної інфраструктури міста. Програма створення моделі соціальних послуг міста Славутича в умовах соціально-економічної трансформації / Акименко Ю.Ф. // Стратегічний план соціально-економічного розвитку м. Славутича до 2020 року, Славутич, 2001 р., С. 42 – 43.
11.Саморозвиток особистості і сімейне виховання / Акименко Ю.Ф. // У кн.: Мистецтво життєтворчості особистості: Наук.- метод. посібник: У 2 ч. /Ред. рада В.М. Доній (голова), Г.М. Несен (заст. голови), Л.В. Сохань, І.Г. Єрмаков (керівники авт. колективу) та ін. — К.: ІЗМН, 1997. — Ч.2: Життєтворчий потенціал нової школи. - С. 152 — 191.
12.Соціальна інтеграція жертв націонал-соціалізму до громади: методичний посібник / Сила Т.І., Скорик Т.В., Акименко Ю.Ф., Коленіченко Т.І. – Чернігів: Десна Поліграф. 2016 р. – 104 с.: 16 іл.
13.Соціально-психологічні підходи до вирішення проблеми переходу дитини з дитячого дошкільного закладу до школи / Акименко Ю.Ф. // У кн.: Соціальна і психологічна допомога населенню, що постраждало від техногенних катастроф (За матеріалами Чорнобильської катастрофи). Посібник / За ред. В.Г.Панка. — К., 1997.
14.Соціально-психологічний Центр міста Славутича / Акименко Ю.Ф. // Методичні рекомендації щодо підвищення ефективності надання психологічної допомоги та інформування постраждалого населення центрами соціально-психологічної реабілітації, Київ, Ніка-центр, 2006 р., С. 87 – 112.
15.Специфіка та основні методи надання соціально-психологічної допомоги дітям та батькам в Центрі психологічної реабілітації м.Славутича // Акименко Ю.Ф. // У зб.: Соціально-психологічні наслідки аварії на ЧАЕС, проблеми організації і функціонування центрів соціально-психологічної реабілітації: Матеріали міжрегіонального науково-практичного семінару / Від. ред. О.В. Киричук, В.Ф. Торбін, - К,: “Медекол” УкрРНФ “Медицина-екологія”, 1995. - С. 88 - 91.
16.Тренінг батьківської ефективності / Акименко Ю.Ф. // У кн.: Соціальна і психологічна допомога населенню, що постраждало від техногенних катастроф (За матеріалами Чорнобильської катастрофи). Посібник / За ред. В.Г. Панка. — К., 1997. С. 138 — 178.
17.Тренінг батьківської ефективності: Програма і методика проведення / Акименко Ю.Ф. // Практична психологія та соціальна робота. - 1999. - №6. - С.21 — 28.
18.Формы и методы социальной работы с людьми пожилого возраста в Социально-психологическом центре г. Славутич / Акименко Ю.Ф. // Збірник статей Міжвузівській науково-практичній конференції «Інтеграція науки і практики соціальної роботи у посткризовий період» (Російська Федерація, м. Орел, Російська академія народного господарства та державної служби при президентові Російської Федерації, Орловська філія, кафедра соціальної роботи та педагогіки професійної діяльності), листопад, 2012 рік.
19.Le travail du psychologue dans un centre: les problemes de group, apprehension et desir de l”enfant / Akimenko Youri // In: Les centres communautaires de rehabilitation psychologique de L”UNESCO /Tcernobyl, 10 ans apres. - Cahiers de l”ipsa № special UNESCO-UCO, Avril, 1996, p. 91-98.

* Децюк Тетяна Миколаївна

1.Волковницька Т. М. Студентське самоврядування: з досвіду організації його в ЧДІПСТП / Т. М. Волковницька // Діяльність соціальних служб в Україні: досвід та шляхи вдосконалення соціальної роботи : збірник матеріалів круглого столу / [за ред. канд. псих. наук, доцента Н. І. Кривоконь]. – Чернігів : КП «Видавництво «Чернігівські обереги»», 2006. – С. 42–47.
2.Волковницька Т. М. Соціально-психологічний клімат в групі як чинник адаптації студентів спеціальності «соціальна робота» до умов професійного навчання / Т. М. Волковницька // Проблеми соціальної роботи в аспекті реформування соціальних відносин : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції / [за ред. канд. псих. наук, доц. Н. І. Кривоконь]. – Чернігів : ЧДІПСТтаП, 2008. – С. 144–150.
3.Волковницька Т. М. Методи підготовки студентів до волонтерської діяльності / Т. М. Волковницька // Професійна компетентність соціальних працівників: складові, детермінанти та шляхи формування : збірник матеріалів науково-методичного семінару / [за ред. канд. псих. наук, доц. Н. І. Кривоконь]. – Чернігів : ЧДІПСТтаП, 2008. – С. 11–14.
4.Волковницька Т. М. Соціально-педагогічні аспекти діяльності викладачів-кураторів в процесі підготовки студентів спеціальності «Cоціальна робота» / Т. М. Волковницька // Вісник Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці. – Серія : Право. Економіка. Соціальна робота. Гуманітарні науки. – № 2. – Чернігів : ЧДІПСТтаП, 2009. – С. 308–315.
5.Волковницька Т. М. Зміст та напрямки молодіжної політики в державі та особливості соціально-профілактичних послуг для молоді / Т. М. Волковницька // Вісник Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці. – Серія : Право. Економіка. Соціальна робота. Гуманітарні науки : щоквартальний науковий збірник. – № 3. – Чернігів : ЧДІПСТтаП, 2009. – С. 164–175.
6.Волковницька Т. М. Волонтерська діяльність як метод підготовки фахівців соціальної сфери / Т. М. Волковницька // Проблеми соціальної роботи : філософія, психологія, соціологія. – № 1 (1). – Чернігів : ЧДТУ, 2012. – С. 143–148.
7.Волковницька Т. М. Вплив позааудиторної роботи на формування професійної компетентності соціальних працівників/ Т. М. Волковницька // Новітні технології у науковій діяльності і навчальному процесі : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (Чернігів, 19–20 квітня 2012 року) : тези доповідей в 2-х т. – Т. 2. – Гуманітарні науки. – Чернігів : Черн. держ. технол. ун-т, 2012. – С. 376–380.
8.Волковницька Т. М. Діяльність органів студентського самоврядування як складова позааудиторної роботи студентів / Т. М. Волковницька // Новітні технології у науковій діяльності і навчальному процесі : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (Чернігів, 16–17 квітня 2013 року) : тези доповідей в 2-х т. – Т. 2. – Гуманітарні науки. – Чернігів : Черн. держ. технол. ун-т, 2013. – С. 241–243.
9.Волковницька Т. М. Діяльність студентських волонтерських об’єднань як умова професійного становлення майбутніх соціальних працівників / Т. М. Волковницька // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. – Серія : Педагогічні науки. – Вип. 104 / [гол. ред. М. О. Носко]. – Чернігів : ЧНПУ, 2012. – С. 63–66.
10.Волковницька Т. М. Кураторська година як чинник формування професійних якостей майбутніх фахівців соціальної сфери / Т. М. Волковницька // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. – Серія : Педагогічні науки. – Вип. 84 / [гол. ред. М. О. Носко]. – Чернігів : ЧДПУ, 2011. – С. 44–46.
11.Волковницкая Т. Н. Особенности формирования профессиональных качеств социальных работников во внеаудиторной работе в условиях высшего учебного заведения / Т. Н. Волковницкая // Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения: сборник материалов XXXV Международной научно-практической конференции : в 2-х частях. – Часть 2 / [под общ. ред. С. С. Чернова]. – Новосибирск: Издательство ЦРНС, 2014. – С. 16–21.
12.Волковницька Т. М. Особливості роботи куратора академічної групи вищого навчального закладу / Т. М. Волковницька // Проблеми соціальної роботи : філософія, психологія, соціологія. – № 2 (3). – Чернігів: Черн. нац. технол. ун-т, 2013. – С. 155–160.
13.Волковницька Т. М. Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх соціальних працівників у позааудиторній роботі / Т. М. Волковницька // Професійна підготовка студентів соціально-педагогічної сфери – освітня складова суспільного розвитку : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції (дистанційної) (Київ, 1 квітня 2014 року) / [за заг. ред. проф. І. М. Ковчиної]. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – С. 82–83.
14.Волковницька Т. М. Профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі : досвід підготовки студентів спеціальності «Соціальна робота» ЧДІПСТіП / Т. М. Волковницька. – Вісник Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці. – Серія: Право. Економіка. Соціальна робота. Гуманітарні науки. – № 1. – Чернігів: ЧДІПСТтаП, 2010. – С. 182–187.
15.Волковницька Т.М. Робота куратора академічної групи вищого навчального закладу як педагогічна умова професійного становлення майбутніх фахівців / Т.М. Волковницька // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. – Серія: Педагогічні науки. – Вип. 115 / [гол. ред. М.О. Носко]. – Чернігів: ЧНПУ, 2014. – С. 48–50.
16.Волковницька Т. М. Робота куратора навчальної групи: зміст та проблеми діяльності / Т. М. Волковницька // Вісник Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці. – Серія: Право. Економіка. Соціальна робота. Гуманітарні науки. – № 3. – Чернігів: ЧДІПСТтаП, 2010. – С. 221–226.
17.Волковницька Т. М. Соціально-педагогічні умови професійного становлення майбутніх соціальних працівників у позааудиторній роботі / Т. М. Волковницька, Т. В. Янченко // Наукові записки (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя). – Серія «Психолого-педагогічні науки». – № 3. / [за заг. ред. проф. Є. І. Коваленко]. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2012.– С. 93–95.
18.Волковницька Т. М. Теоретичні аспекти формування професійної компетентності соціальних працівників / Т. М. Волковницька // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. – Серія: Педагогічні науки. – Вип. 96 / [гол. ред. М. О. Носко]. – Чернігів : ЧНПУ, 2012. – С. 46–48.
19.Волковницкая Т. Н. Формирование профессионально важных личностных качеств будущих социальных работников во внеаудиторной работе / Т. Н. Волковницкая // Уральский научный вестник. – № 6 (85) / [под редакцией М. Ф. Хабибуллин]. – Уральск : ЖШС «Уралнаучкнига», 2014. – С. 5–14.
20.Волковницкая Т. Н. Формирование семейных ценностей у студентов – будущих социальных работников во внеурочной деятельности / Т. Н. Волковницкая // Беларусь в современном мире: материалы VI Междунар. науч. конференции студентов, аспирантов и молодых учёных (Гомель, 26 апреля 2013 г.) / М-во образования Респ. Беларусь, Гомел. гос. техн. университет им. П. О. Сухого / [под общ. ред. В. В. Кириенко]. – Гомель : ГГТО им. П. О. Сухого, 2013. – С. 147–149.
21.Волковницька Т. М. Формування здорового способу життя серед студентської молоді у позааудиторний час / Т. М. Волковницька // Актуальні проблеми сталого соціального розвитку : погляд молоді: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції / [за редакцією Н. А. Ємець, Л. М. Завацької, І. І. Кичко, Н. І. Кривоконь, Т. І. Сили]. – Чернігів: Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2011. – С. 159–162.
22.Волковницька Т. М. Формування професійних компетенцій майбутніх соціальних працівників у позааудиторній роботі / Т. М. Волковницька // Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія. – № 1 (2). – Чернігів : Черніг. держ. технол. ун-т, 2013. – С. 249–253.
23.Волковницька Т. М. Формування професійної компетентності соціальних працівників у контексті сталого розвитку / Т. М. Волковницька // Сталий розвиток у соціальному вимірі : глобальним проблемам локальні рішення : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (Чернігів, 2 листопада 2011 року.) / [за ред. С. М. Шкарлета, Н. А. Ємець, Л. М. Завацької, І. І. Кичко, Н. І. Кривоконь, Т. І. Сили]. – Чернігів : Видавець Лозєвий В. М., 2012. – С. 214–218.
24.Децюк Т. М. Діяльність органів студентського самоврядування як умова формування професіоналізму / Т. М. Децюк // Розвиток професіонала і професіоналізму : теорія і практика : зб. наук. пр. / [за заг. ред. С. П. Архипової]. – Черкаси : ФОП Гордієнко Є. І., 2014. – С. 105–108.
25.Децюк Т. М. Особливості становлення професійної компетентності майбутніх фахівців соціальної сфери / Т. М. Децюк // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського : зб. наук. праць. – Серія : педагогіка і психологія. – Випуск 42. – Ч.1. / [редкол. : В. І. Шахов (голова) та ін.]. – Вінниця : ТОВ «Нілан ЛТД», 2014. – C. 165–168.
26.Децюк Т. М. Технології формування професійної компетентності у майбутніх соціальних працівників у позааудиторній роботі : [методичні рекомендації для позааудиторної роботи зі студентами спеціальності «Соціальна робота»] / Т. М. Децюк. – Чернігів : ЧНТУ, 2015. – 87 с.
27.Децюк Т. М. Школа тьюторів як умова формування професійної компетентності / Т. М. Децюк // Вісник Черкаського університету. – Серія : педагогічні науки. – Вип. 30 (323) / [гол. ред. А. І. Кузьминський]. – Черкаси : Черкаський національний університет, 2014. – С. 60–65.
28.Децюк Т. М. Школа тьюторів як форма позааудиторної роботи зі студентами в умовах вищого навчального закладу / Т. М. Децюк // Соціально-педагогічна діяльність у сфері дозвілля : проблеми і перспективи : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 85-річчю ХДАК / [під ред. проф. А. Рижанової та ін.]. – Х. : ХДАК, 2014. – С. 132–134.
29.Децюк Т. М. Агенція соціальних проектів як форма позааудиторної роботи з майбутніми фахівцями соціальної сфери / Т. М. Децюк // Ukraine – EU. Modern technology, business and law : collection of international scientific papers : in 2 parts. Part 2. Modern engineering. Sustainable development. Innovations in social work: philosophy, psychology, sociology. Current problems of legal science and practice. – Chernihiv : CNUT, 2015. – P. 147–149.
30.Децюк Т. М. Школа тренінгів як форма позааудиторної роботи зі студентами / Т. М. Децюк // Проблеми громадянського поступу українського суспільства: філософсько-правові та соціально-психологічні аспекти : матеріали Міжнар. наук.-прак. конф. (м. Чернігів, 21 січня 2015 р.). – Чернігів : Черн. нац. технол. ун-т, 2015. – С. 349–356.
31.Децюк Т. М. Тренінг як метод формування професійної компетентності / Т. М. Децюк // Розумовські зустрічі: збірник наукових праць / Інститут законодавства Верховної ради України; Український інститут національної пам’яті; Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові Україні; Сіверський центр післядипломної освіти; Сіверський інститут регіональних досліджень. – Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2015. – Вип. 2. – С. 22–28
32.Децюк Т.М. Клуб інтелектуальної молоді як форма позааудиторної роботи з майбутніми фахівцями соціальної сфери / Т.М. Децюк // Ukraine – EU. Modern technology, business and law: collection of international scientific papers: in 2 parts. Part 2. Societal Challenges. Innovations of Social Work, Philosophy, Psychology, Sociologe. Environmental Protection. Management and Public Administration. Innovations in Education. Current Issues in the Reformation of the Higher Education System in the Aspect of Ukrainian Eurointegration. Current Issues of Legal Science and Practice. – Chernihiv: CNUT, 2016. – P. 213-216.
33.Децюк Т.М. Система позааудиторної роботи як умова формування професійної компетентності майбутніх соціальних працівників / Т.М. Децюк // Юність науки – 2016: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 18-19 травня 2016 р.) : у 7 ч. / Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2016. – Ч.6. – С. 50-53.
34.Децюк Т.М. Любов як морально-етична категорія в соціальній роботі / Т.М. Децюк, М.В. Душенок // Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія. – № 2(8). – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – С. 27-34.
35.Децюк Т.М. Особливості соціальної роботи і соціальної політики в Італії / Т.М. Децюк, Н.М. Василишина // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. – Серія: Педагогічні науки. – Вип. 142 / [гол. ред. М. О. Носко]. – Чернігів : ЧНПУ, 2017. – С. 31-35.

* Захаріна Марина Іванівна

Фахові:
1.Захаріна М.І. До питання духовної цілісності особистості в християнській антропології В. В.Зеньковського // Вісник Черкаського університету. Серія „Філософія””. - №11 (264), 2013. – С. 21-26.
2.Захаріна М. І. "Принцип симфонії" В. В. Зеньковського як діалогова модель виховання цілісної особистості / М. І. Захаріна // Гілея: науковий вісник. - 2013. - № 77. - С. 216-219.
3.Захаріна М. Феномен дитинства у творчій спадщині В. В. Зеньковського / М. Захаріна // Вісник Інституту розвитку дитини. Сер. : Філософія, педагогіка, психологія. - 2013. - Вип. 30. - С. 20-25.
4.Захаріна М. Ціннісні пріоритети соціального виховання дитини у творчій спадщині В. В. Зеньковського / М. Захаріна // Вісник Інституту розвитку дитини. Сер. : Філософія, педагогіка, психологія. - 2013. - Вип. 28. - С. 31-36.
5.Захаріна М. І. Духовний зміст патріотичного виховання на матеріалах праць В. В. Зеньковського / М. І. Захаріна // Гілея: науковий вісник. - 2015. - Вип. 103. - С. 61-65.
Тези:
6.Захарина М.И. Духовно-воспитательный смысл свободы человека в творческом наследии В.В.Зеньковского / Modern Science – Moderni veda – Praha –Ceska Republika – 2017. - #1 - С. 113-117
7. Захарина М.И. Свобода человека в философской интерпретации В.В.Зеньковського / Китайсько-українське гуманітарне співробітництво в рамках концепції «Один пояс – Один шлях» [матеріали Міжнародної науково-практичної конференції]. – КНР, Тяньцзинь, 2016/17. –– с.144-145

* Левицька Надія Сергіївна

колективна монографія
1)Левицька Н.С. Соціально-психологічне забезпечення розвитку економічної соціалізації майбутніх фахівців соціальної сфери як необхідна умова роботи в громаді / Н.С. Левицька // Сталий людський розвиток місцевих громад : Наукові праці ВНЗ-партнерів Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» [укладачі: М. А. Лепський, І.В. Дударева]; за заг. ред. М. А. Лепського. – К.. – 2015. – С. 410-422.
статті в іноземних фахових виданнях
1)Левицкая Н.С. «Экономические представления будущих специалистов социальной сферы о собственности» / Н.С. Левицкая // Альманах современной науки и образования. - Тамбов: Грамота, 2014. - № 7. - С. 85-90.
статті в наукових фахових виданнях
1.Левицька Н.С. Дослідження економічної соціалізації особистості в зарубіжній та вітчизняній літературі/ Н.С. Левицька // Зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / За ред. С.Д. Максименка. – Т.ХІІІ, ч. 3. – К., 2011. – С. 226-233.
2.Левицька Н.С. Особливості соціально-перцептивної компетенції у працівників соціальної сфери/ Н.С. Левицька, В.В. Москаленко // Зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / За ред. С.Д. Максименка. – Т.ХІІІ, ч. 1. – К., 2011. – С. 251-257.
3.Левицька Н.С. Економічна соціалізація майбутніх фахівців соціальної сфери в умовах формування сталого суспільства / Н.С. Левицька // Зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / За ред. С.Д. Максименка. – Т.ХІV, ч. 4. – К., 2012. – С. 103-110.
4.Левицька Н.С. Економічна культура як складова професійної компетентності майбутніх фахівців соціальної сфери/ Н.С. Левицька // Актуальні проблеми психології: Зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С. Костюка. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2013. – Т. Х. – Вип. 24. – С. 306-315.
5.Левицька Н.С. Чинники економічної соціалізації особистості в період її професійного становлення/ Н.С. Левицька // Актуальні проблеми психології: Зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Т. ХІ. – Вип. 9. – К.: Фенікс, 2014. – С. 484-498.
6.Левицька Н.С. Економічні уявлення майбутніх фахівців соціальної сфери про гроші/ Н.С. Левицька // Актуальні проблеми психології : Зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / За ред. С. Д. Максименка. – К. : Фенікс, 2015. – Т. ХІ. – Вип. 12. – С. 274-286.
7.Левицька Н.С. Аналіз індивідуально-психологічних характеристик економічної соціалізації майбутніх фахівців соціальної сфери / Н.С. Левицька // Social work issues: Philosophy, Psychology, Sociology: [Text]. – Chernihiv : ChNUT, 2016. -№ 2(8). – рр. 105-114.
інші публікації:
1)Сила Т.І., Левицька Н.С. «Мережа Інтернет як чинник соціалізації студентської молоді» / Сила, Т.І., Левицька Н.С.//ВІСНИК Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці ( серія Право. Економіка. Соціальна робота. Гуманітарні науки). Щоквартальний науковий збірник. – 2009. – № 2. – Чернігів: Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2009. – с.272-280.
2)Левицька Н.С. «Проблеми мотивації майбутніх соціальних працівників до роботи за фахом» / Левицька Н.С.//Збірник наукових робіт лауреатів V Всеукраїнського конкурсу наукових робіт серед студентської молоді/ Вид-во, Національної конфедерації профспілок України, Київ, 2009. – Т.1. – с.261-267.
3)Левицька Н.С. «Вплив мережі Інтернет на соціалізацію студентської молоді» / Левицька Н.С.// Студентський науковий вимір соціально-педагогічних проблем сьогодення: Матеріали наукових досліджень учасників ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Соціальна педагогіка»/ За ред. А.І. Конончук, С.Р. Хлєбік. – Вид-во НДУ ім. М.Гоголя, 2009. – с.37-39.
4)Левицька Н.С. До проблеми стандартизації послуг, що надаються учням з функціональними обмеженнями/ Левицька Н.С.// Студентський науковий часопис. – Чернігів: Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2011. – с. 62-66.
5)Левицька Н.С. Соціально-перцептивна складова професійної компетенції соціальних працівників / Н.С. Левицька// ВІСНИК Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці (серія Право. Економіка. Соціальна робота. Гуманітарні науки). Щоквартальний науковий збірник. – 2011. – № 1. – Чернігів: Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2011. – с.273-279.
6)Левицька Н.С. Економічна складова професійної компетентності майбутніх фахівців соціальної сфери/ Н.С. Левицька // Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія: Зб. / Черніг. держ. технол. ун-т. – Чернігів : Черніг. держ. технол. ун-т, 2013. – №1 (2). – С. 147-152.
7)Левицька Н.С. Чинники економічної соціалізації особистості в період її професіоналізації / Н.С. Левицька // Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія: Зб. / Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2013. – №2 (3). – С. 94-101.
8)Левицька Н.С. Роль місцевих медіа в успішному розвитку громад / Н.С. Левицька, М.А. Стронська // Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія [Текст]. – Чернігів : ЧНТУ, 2015. - № 2 (6). – С. 78-83.
тези конференцій:
1.Левицька Н.С. «До проблеми соціально-психологічної готовності майбутніх фахівців із соціальної роботи до професійної взаємодії» / Левицька Н.С.// Проблеми соціальної роботи в аспекті реформування соціальних відносин: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції / за ред. Канд. психол. н., доцента Кривоконь Н.І. та канд. психол. н. Сили Т.І. – Чернігів: ЧДІПСТП, 2008. – с.313-318.
2.Левицька Н.С. «Проблеми підготовки соціальних працівників у контексті інтеграції суспільних процесів» / Левицька Н.С.// БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС ОЧИМА СТУДЕНТІВ: Матеріали науково-практичної конференції, Київ, 11 грудня 2008р.: У 2-х томах/ Редкол.: І.І. Тимошенко (відп.ред.) та ін.. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2009. – Т.1. – с.102-104.
3.Левицька Н.С. «До проблеми професійно-етичних якостей соціальних працівників» / Левицька Н.С.// Держава загального добробуту: проблеми та перспективи: Збірник матеріалів вузівької науково-практичної конференції / за ред. Канд. пед. н. Зайченко Н.І. – Чернігів: Видавництво ЧДІПСТП, 2008. – с.47-50.
4.Левицька Н.С. Досвід впровадження проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду / Левицька Н.С.// Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції / за ред. Ємець Н.А., Завацької Л.М., Кичко І.І., Кривоконь Н.І., Сили Т.І. – Чернігів: Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2011. – с. 226-231.
5.Левицька Н.С. Економічна соціалізованість фахівців соціальної сфери як чинник сталого розвитку суспільства / Н.С. Левицька // Зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (Чернігів, 2 листопада 2011р.) / За ред. С.М. Шкарлета, Н.А. Ємець, Л.М. Завацької, І.І. Кичко, Н.І. Кривоконь, Т.І. Сили. – Чернігів: Чернігівський державний технологічний університет, 2012. – С. 227-230.
6.Левицька Н.С. Концептуальні основи сталого розвитку суспільства / Левицька Н.С.// Тези доповідей: в 2х т. Т.2 Гуманітарні науки. – Чернігів: Черніг. держ. технол. ун-т. 2012. – С. 440 – 444.
7.Левицкая Н.С. Афективно-мотивационные факторы профессионализации будущих работников социальной сферы / Н.С. Левицька // Развитие института государственной службы в регионах: международный и российский опыт. Межд. науч.-практ. конф. (19 сентября 2013 г.). В 3-х т. – Т. II / Под общей ред. д. полит. н., проф. В.Ф. Ницевича. – Орёл: Изд-во ОФ РАНХиГС, 2013. – С.168-174.
8.Левицька Н.С. «Особливості економічної десоціалізації та ресоціалізації особистості в умовах розбудови громадянського суспільства»/ Н.С. Левицька // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. «Проблеми громадянського поступу українського суспільства: філософсько-правові та соціально-психологічні аспекти» (м. Чернігів, 21.01.2015 р.) – Чернігів: Черніг. нац. Технолог. Ун-т, 2015. – С. 388 – 394.
9.Левицька Н.С. Особливості типів економічної соціалізації майбутніх фахівців соціальної сфери// Ukraine – EU. Modern Technology, Business and Law: collection of international scientific papers : in 2 parts. Part 2. Societal challenges. Innovation of Social Work. Philosophy. Psychology. Sociology. Environmental Protection. Management and Public Administration. Innovation of Education. Current Issues in the Reformation of the Higher Education System in the Aspect of Ukrainian Eurointegration. Current Issues of Legal Science and Practice. – Chernihiv : CNUT, 2016. – p. 38-41.

* Лєскова Любов Федорівна

1.Лєскова Л.Ф. Особливості менеджменту в організаціях соціальної сфери для людей похилого віку. Діяльність соціальних служб в Україні: досвід та шляхи вдосконалення соціальної роботи //Матеріали круглого столу. Чернігів, 2006, С.66-72.
2.Лєскова Л.Ф. До питання професіоналізму в соціальній роботі. Сучасний стан і проблеми соціальної та соціально-педагогічної діяльності в Україні. //Збірник матеріалів науково-методичного семінару, Чернігів, 2007, С.34-39
3.Лєскова Л.Ф Особливості соціального управління в аспекті соціальної роботи. //Збірник матеріалів науково-методичного семінару, Чернігів, 2007, С.14-19
4.Лєскова Л.Ф. Структура та функції органів соціальної роботи в суспільстві.//Професійна компетентність соціальних працівників: складові детермінанти та шляхи формування: Збірник матеріалів науково-методичного семінару //За редакцією кандидата психологічних наук, доцента Кривоконь Н.І. та кандидата психологічних наук Сили Т.І. – Чернігів: Видавництво ЧДІПСТП, 2008. С.60-71.
5.Лєскова Л.Ф. Структурно-функціональні особливості управління соціальною роботою. Освіта, наука та виробництво у регіональному розвитку: Міжнародний інноваційний форум (м. Чернігів, 21-23 травня 2008 року): Матеріали доповідей та виступів. – Чернігів:ЧДІЕУ. – С.138-140.
6.Лєскова Л.Ф. Самоменеджмент як модель саморозвитку менеджерів соціальної роботи. //Професійна компетентність соціальних працівників: складові детермінанти та шляхи формування: Збірник матеріалів науково-методичного семінару //За редакцією кандидата психологічних наук, доцента Кривоконь Н.І. – Чернігів: Видавництво ЧДІПСТП, 2008. – С.37-45.
7.Лєскова Л.Ф. Проблеми професійної соціалізації особистості в системі управління соціальною роботою. Вісник Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці (серія Право. Економіка. Соціальна робота. Гуманітарні науки) : щоквартальний науковий збірник 2010 №1 – Чернігів: Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2010. – С.165-171.
8.Лєскова Л.Ф. Місце і роль культури управління в системі управлінських відносин. //Вісник Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці (серія Право. Економіка. Соціальна робота. Гуманітарні науки) [Текст]: щоквартальний науковий збірник 2010 №1 – Чернігів: Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2010. – С.260-267.
9.Лєскова Л.Ф. Соціальна сфера як об’єкт управління та соціального розвитку.//Сталий розвиток у соціальному вимірі: глобальним проблемам – локальні рішення //Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції. – 2011, С. 273-276, Чернігів.
10.Лєскова Л.Ф. Особливості управління персоналом організації соціальної сфери.//Вісник Чернігівського національного педагогічного університету //: Педагогічні науки. Випуск 104, Том1. – 2012. – С.187-191. Чернігів.
11.Лєскова Л.Ф. Використання інноваційних технологій у соціальній роботі: проблеми та шляхи їх вирішення //Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених. – Чернігів, 19-20 квітня, 2012 , С. 155-160
12.Лєскова Л.Ф. Значення управлінської культури в процесі раціоналізації сучасного соціального управління. Організаційно-педагогічні аспекти формування та розвитку майбутнього фахівця //Матеріали V міжвузівської науково-практичної конференції студентів та молодих учених 28-31 травня 2013. – С. 236-241.
13.Лєскова Л.Ф. Теорія адміністративно-державного управління: історичний вимір. // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених з міжнародною участю «Виховання, освіта, менеджмент, філософія, право: історичний аспект» 17-20 вересня 2013 року м. Євпаторія, С. 177-182.
14.Лєскова Л.Ф. Значення особистісного підходу у процесі підготовки менеджерів із соціальної роботи. //Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених//тези доповідей ЧДТУ, 2013, С. 258-263.
15.Лєскова Л.Ф. Значение управленческой культуры в процессе рационализации современного социального управления. // Сборник материалов XXVI Международной научно-практической конференции «Наука и современность – 2013» - Новосибирск: Издательство ЦРНС, 2013 – 199 с.
16.Лєскова Л.Ф., Бирчак І. Значення супервізії в менеджменті соціальної роботи.// //Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених//тези доповідей ЧДТУ, 2013, С.258-263.
17.Лєскова Л.Ф. До питання становлення та розвитку організації у системі менеджменту соціальної роботи. //Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія: збірник ЧНТУ, Чернігів, 2014. - №1(4). – С.159-165.
18.Лєскова Л.Ф. Управління комунікаційними процесами в системі надання соціальних послуг. // Материалы научно-пратической конференции «Историко-правовые, соціально-экономические и технологические аспекты развития общества» 21 марта 2014 года г. Чернишов, С.179-181.
19.Лєскова Л.Ф. Менеджер соціальної сфери – нова професія нашого часу.Науковий журнал «Молодий вчений», 2014, 12(15) _Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз, С. 279-281
20.Lieskova L.F. The theoretical basis of the servise «Telephone helpline» in Ukraine/ //Сборник научных трудов. Входит в РИНЦ Science Index, Том.14, 2014, С.15-21.
21.Лєскова Л.Ф. Характерні риси та особливості жіночого менеджменту. //Вісник Львівського національного університету ім.. Івана Франка, кафедра історії та теорії соціології., 2015, С. 90-96
22.Лєскова Л.Ф. Проблеми формування нової управлінської еліти в Україні. //Вісник національної академії державного управління при Президентові України, 2015 р., С.45-50
23.Лєскова Л.Ф. Ділове спілкування у професійній діяльності управлінця соціальної служби //Науковий журнал «Молодий вчений», №5(20) 2015, С.102-106 .
24.Лєскова Л.Ф. Соціальний маркетинг як сучасна технологія організації функціонування соціальної сфери суспільства //Перша Міжнародна науково-практична конференція «Ukraine –EU. Modern technology, business and law», Part 2, 2015, С.178-180
25.Лєскова Л.Ф. Соціальний захист як необхідний елемент функціонування держави в умовах ринкової економіки. International scientific and practical conference «The top actual researches in modern science» (July 18-19, 2015, Ajman), Vol.III, Dubai 2015, Р.14-22.
26.Lieskova L.F. THE SYSTEM OF SOCIAL PROTECTION OF THE POPULATION AT THE MODERN STAGE: STATE AND PROBLEMS OF IMPROVING // International Journal of Innovative Technologies in Economy ISSN 2412-8368, 2(2) December 2015, Р.55-61.
27.Лєскова Л.Ф. Проблема професійної соціалізації особистості в системі управління соціальною роботою. // Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України. Том XI Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. Випуск 13, Київ. 2015, С.71-79
29.Лєскова Л.Ф. Роль тайм-менеджменту у професійній діяльності менеджера соціальної служби Шоста міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні дослідження в соціальній сфері» 17 листопада 2015 року,Одеський національний політехнічний університет, кафедра соціальної роботи та кадрового менеджменту, 2015 р.
30.БоровськаВ.В., Лєскова Л.Ф. Особливості соціальної роботи з інвалідами в Україні.//Міжнародна студентська науково-практична конференція «Юність науки – 2015: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства» 23-24 квітня 2015 року. – Збірник тез доповідей у 9 ч./ЧНТУ. – Чернігів: Черн.нац.технол.ун-т. – Ч.6. -2015. -152 с., С.15-18.
31.Кулинко Т.М., Лєскова Л.Ф. Молодіжні субкультури як фактори впливу на особистість підлітків. // Міжнародна студентська науково-практична конференція «Юність науки – 2015: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства» 23-24 квітня 2015 року. – Збірник тез доповідей у 9 ч./ЧНТУ. – Чернігів: Черн.нац.технол.ун-т. – Ч.6. -2015. -152 с., С.79-82.
32.Степанченко В.І., Лєскова Л.Ф. Перспективи розвитку волонтерського руху в сучасній Україні.// Міжнародна студентська науково-практична конференція «Юність науки – 2015: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства» 23-24 квітня 2015 року. – Збірник тез доповідей у 9 ч./ЧНТУ. – Чернігів: Черн.нац.технол.ун-т. – Ч.6. -2015. -152 с., С.137-140.
33.Федорченко Д.Л., Лєскова Л.Ф. «Соціальний менеджмент» та «соціальна держава» у традиції європейської теорії.// Міжнародна студентська науково-практична конференція «Юність науки – 2015: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства» 23-24 квітня 2015 року. – Збірник тез доповідей у 9 ч./ЧНТУ. – Чернігів: Черн.нац.технол.ун-т. – Ч.6. -2015. -152 с., С.140-142.
34.Лєскова Л.Ф. Соціальний конфлікт як форма прояву соціальних відносин. International scientific-practical conference Actual questions and problems of development of social sciences, June 28-30,2016. Kielce: Holy Cross University. Р.16-19
35.Лєскова Л.Ф. Дитячі будинки сімейного типу як інститут соціалізації дітей. Proceedings of the IInd International Scientific and Practical Conference "New Opportunities in the World Science (August 30 – 31, 2016, Abu-Dhabi, UAE)". № 9(13), Vol.3, September 2016, Р. 24-27
36.Лєскова Л.Ф. Феномен креативності в професійній діяльності менеджера соціальної роботи. Актуальні проблеми філософії та соціології. Науково-практичний журнал. Національний університет «Одеська юридична академія», 2016, Вип.12, С.76-78

* Мекшун Алла Дмитрівна

1.Коломієць А.Д. Проблеми та шляхи вдосконалення взаємовідносин культури та цивілізації на сучасному етапі розвитку України// Україна: шляхи культурного розвитку та формування духовної цілісності. Матеріали першої міжнародної наукової конференції (Чернігів, 18-19 травня 2006р.) – Чернігів, 2006. – 128с.- с. 63-65.
2.Коломієць А.Д. Роль і перспективи діяльності соціальних служб для жінок в Україні // Діяльність соціальних служб в Україні: досвід та шляхи вдосконалення соціальної роботи. Збірник матеріалів круглого столу (Чернігів, 29 березня 2006 р.) – Чернігів, 2006. – 120 с. – с. 60-65.
3.Коломієць А.Д. Формування гендерної культури майбутніх соціальних працівників як необхідна умова розвитку їхньої професійної компетентності // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. – 2006. – Вип. 42. – с.66-70.
4.Коломієць А.Д. Вплив стереотипів на формування гендерної рівноваги в суспільстві // Актуальні проблеми соціальної роботи в Україні (соціально-правовий, педагогічний та психологічний аспекти): Збірник матеріалів науково-практичного семінару / За ред. кандидата психологічних наук Кривоконь Н.І. – Чернігів: КП „Видавництво „Чернігівські обереги”, 2007. – с.9-13.
5.Коломієць А.Д. Гендерні аспекти в життєдіяльності українського суспільства // Сучасний стан і проблеми соціальної та соціально-педагогічної діяльності в Україні: Збірник матеріалів науково-методичного семінару / За ред. кандидата психологічних наук Кривоконь Н.І. – Чернігів: КП „Видавництво „Чернігівські обереги”, 2007. – с.56-59.
6.Коломієць А.Д. Гендерна освіта фахівців соціальної сфери // Проблеми гуманізації навчання та виховання у вищому навчальному закладі освіти: Матеріали п’ятих Ірпінських міжнародних науково-педагогічних читань. – Ірпінь: Національна академія ДПС України, 2007. – с. 175-178.
7.Мекшун А.Д. Держава загального добробуту і статус жінок в Україні // Держава загального добробуту: проблеми і перспективи: Збірник матеріалів вузівської науково-практичної конференції / За редакцією кандидата педагогічних наук Зайченко Н.І. – Чернігів: Видавництво ЧДІПСТП, 2008. – с. 29-32
8.Мекшун А.Д. Розвиток жіночої освіти на Чернігівщині в кінці ХІХ- на початку ХХ століття: з історії розвитку гендерних стосунків //Проблеми соціальної роботи в аспекті реформування соціальних відносин: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / За редакцією кандидата психологічних наук, доцента Кривоконь Н.І. та кандидата психологічних наук Сили Т.І. – Чернігів, 2008. – с. 282-288
9.Мекшун А.Д. Становлення гендерної культури, у майбутніх соціальних працівників// Професійна компетентність соціальних працівників: складові, детермінанти та шляхи формування: Збірник матеріалів науково-методичного семінару / За редакцією кандидата психологічних наук, доцента Кривоконь Н.І. – Чернігів: Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2008. – с. 45-50.
10.Мекшун А.Д. Розвиток жіночої освіти на Чернігівщині в аспекті формування гендерних стосунків // Освіта, наука та виробництво у регіональному розвитку: Міжнародний інноваційний форум (м. Чернігів, 21-23 травня 2008 року): Матеріали доповідей та виступів. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2008. – с. 145-147.
11.Мекшун А.Д. Виховання гендерної правосвідомості у студентів Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці.// Вісник Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці (серія Право. Економіка. Соціальна робота. Гуманітарні науки) [Текст]: щоквартальний наукових збірник. – 2009. – № 2. – Чернігів: Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2009. – с.303-308.
12.Мекшун А.Д. Проблеми надання соціальних послуг жінкам, які зазнали насильства в сім'ї.// Вісник Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці (серія Право. Економіка. Соціальна робота. Гуманітарні науки) [Текст]: щоквартальний наукових збірник. – 2009. - № 3.- Чернігів: Чернігівський державний інститут права соціальних технологій та праці 2009. – с. 302.- с. 158-164.
13.Мекшун А.Д. Імідж соціального працівника в уявленнях студентів// Вісник Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці (серія Право. Економіка. Соціальна робота. Гуманітарні науки) [Текст]: щоквартальний наукових збірник. –2010. - №1. – Чернігів: Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2010. с. 175-182.
14.Мекшун А.Д. Соціально-психологічні складові іміджу соціального працівника / Психологія у суспільстві що трансформується: матеріали VI Харківських Міжнародних психологічних читань, присвячених пам’яті О.М. Лактіонова. Квітень 2010 року.– Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2010. – с. 292-296.
15.Мекшун А.Д. Методика і технологія соціальної роботи як провідна дисципліна при підготовці соціальних працівників//Вісник Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці (серія Право. Економіка. Соціальна робота. Гуманітарні науки) [Текст]: щоквартальний наукових збірник. 2010. - №3. – Чернігів: Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2010. с. 215-221.
16.Мекшун А.Д. Проблеми української молоді в соціально – економічній сфері та бачення даної проблематики очима студентів /Актуальні проблеми сталого соціального розвитку: погляд молоді: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції / за редакцією Ємець Н.А., Завацької Л.М., Кичко І.І., Кривоконь Н.І., Сили Т.І. – Чернігів: Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2011. – 300 с. с.171-173.
17.Мекшун А.Д. Освітянська еліта Чернігівщини кінця 19 – початку 20 століття/ Вісник Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці (серія право. Економіка. Соціальна робота. Гуманітарні) [Текст]: щоквартальний науковий збірник. Чернігів: Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці. 2011. - №1. – 383с. С. 260-267
18.Мекшун А.Д. Глобалізація як незворотний процес та її наслідки / Сталий розвиток у соціальному вимірі: глобальним проблемам локальні рішення. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (Чернігів, 2 листопада 2011 р.) за редакцією С.М. Шкарлета, Н.А. Ємець, Л.М. Завацької, І.І. Кичко, Н.І. Кривоконь, Т.І. Сили. – Чернігів: Чернігівський державний технологічний університет, 2012. – с. 59-61.-
19.Мекшун А.Д. Жіноча бізнесова діяльність як чинник сталого розвитку суспільства/ новітні технології у науковій діяльності і навчальному процесі: всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 19-20 квітня 2012 р.): тези доповідей: в 2-х т. т. 2. Гуманітарні науки. – Чернігів: Чернігівський державний технологічний університет 2012. – 538. С. 436-440.
20.Мекшун А.Д. Характеристика та проблематика існування приватних жіночих закладів освіти на Чернігівщині кінця ХІХ- початку ХХ століття / Жінки Чернігівщини: історія і сучасність. «Проблеми гендеру та жіночої історії в міському просторі (на досвіді міст Чернігова, Ніжина, Прилук)» Матеріали обласної науково-практичної конференції / Голова редколегії Дорожкіна І.В.. – Чернігів: Видавець Лозовий, 2012. – 252 с.
21.Мекшун А.Д. Компетентность социальных работников как основной элемент профессиональной успешности / Наука и современность – 2013: сборник материалов XXVI Международной научно-практической конференции : в 2-х частях. Часть 1/ Под общ. ред. С.С.Чернова. – Новосибирск: Издательство ЦРНС, 2013. – С. 136-140.
22.Мекшун А.Д. До проблеми професійної компетентності майбутніх фахівців соціальної роботи / новітні технології у науковій діяльності і навчальному процесі: всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 16-27 квітня 2013 р.): тези доповідей: в 2-х т. т. 2. Гуманітарні науки. – Чернігів: Чернігівський державний технологічний університет 2013. – у друці.
23.Мекшун А.Д. Значимість правової компетентності майбутніх соціальних працівників у роботі з девіантними неповнолітніми / Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України/ За ред. С.Д. Максименка. Т.ХV, час.1 – К., 2013. – 364 с.
24.Мекшун А.Д. Компетентність соціальних працівників як основний елемент професійної успішності / Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / гол.ред.: М.Т.Мартинюк . – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2013. – Ч.3. – С. 173-179.
25.Мекшун А.Д. Компетенція соціальних працівників як невід’ємна складова професійної успішності //Соціальна робота в Україні: теорія і практика: [наук. – метод. журнал]. – 2013. - № 3-4 . Київ – c. 30-38.
26.Мекшун А.Д. До проблеми правової підготовки майбутніх соціальних працівників //«Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» // Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2014 р. – 95-97 с.
27.Мекшун А.Д. Основні проблеми на шляху правової підготовки майбутніх соціальних працівників/Актуальні питання сучасної педагогіки. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 24-25 жовтня 2014 року). - Херсон: Видавничий дім "Гельветика", 2014. С. 84-88.(науковометрична)
28.Мекшун А.Д. Правова компетентність – як невід’ємна складова професіоналізму соціального працівника // Историко- правовые, социально-экономические и технологические аспекты развития общества: междунар. науч.-практ. конф., 21 марта 2014 г., г. Чернигов: материалы докл. и выступлений/ Укр.-Рос. ин-т (фил.) Федер. гос. бюджет. образоват. учреждения высш. проф. образования «Моск. гос. машиностроит. ун-т (МАМИ)» в г.Чернигове [и др.]; [редкол.: Железняк А.В. (пред.) и др.]. – Чернигов: Десна Полиграф, 2014. – 252 с.
29.Мекшун А.Д. Характеристика основних підходів до сутності поняття «соціальний працівник» в процесі професійної підготовки фахівців даної сфери (з врахуванням зарубіжного та вітчизняного досвіду) [Науковий журнал] « Молодий вчений.»,Видавничий дім «Гельветика» — 2014. — №11. С. 170-174.
30.Мекшун А.Д. Характеристика основних підходів до розуміння сутності поняття «соціальний працівник» у процесі професійної підготовки фахівців цієї сфери (зарубіжний та вітчизняний досвід) // Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія: збірник / Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2014. - № 1 (4) с. 165-173.
31.Мекшун А.Д. Аналіз педагогічних умов формування правової компетентності майбутніх соціальних працівників // Проблеми громадянського поступу українського суспільства: філософсько-правові та соціально-психологічні аспекти: матеріали Міжнар. наук. - практ. конф. (м. Чернігів, 21 січня 2015 р.). – Чернігів: Черніг, нац. технол, ун-т, 2015. – с. 404-413.
32.Мекшун А.Д. Актуальні проблеми та принципи правової підготовки майбутніх соціальних працівників // Україна – ЄС. Сучасні технології, економіка та право (Кошице, Словаччина, 30 березня-2 квітня 2015) / Збірник міжнародних наукових праць.- Ч.2.- Чернігів: ЧНТУ, 2015 - с. 292-295.
33.Мекшун А.Д. Педагогічні умови формування правової компетентності майбутніх соціальних працівників Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка [Текст]. Вип.125 \ Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка; гол. ред. Носко М.О. – Чернігів: ЧНТУ, 2015. – С. 188-193 ( Серія: Педагогічні науки ).
34.Мекшун А.Д. Аналіз педагогічних умов формування правової компетентності майбутніх соціальних працівників // Проблеми громадянського поступу українського суспільства: філософсько-правові та соціально-психологічні аспекти: матеріали Міжнар. наук. - практ. конф. (м. Чернігів, 21 січня 2015 р.). – Чернігів: Черніг, нац. технол, ун-т, 2015. – с. 404-413.
35.Мекшун А.Д. Актуальні проблеми та принципи правової підготовки майбутніх соціальних працівників // Україна – ЄС. Сучасні технології, економіка та право (Кошице, Словаччина, 30 березня-2 квітня 2015) / Збірник міжнародних наукових праць.- Ч.2.- Чернігів: ЧНТУ, 2015 - с. 292-295.
36.Мекшун А.Д. Педагогічні умови формування правової компетентності майбутніх соціальних працівників Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка [Текст]. Вип.125 \ Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка; гол. ред. Носко М.О. – Чернігів: ЧНТУ, 2015. – С. 188-193 ( Серія: Педагогічні науки ).
37.Мекшун А.Д. Сучасний стан формування правової компетентності майбутніх соціальних працівників у процесі професійної підготовки/ Шляхи підвищення якості правової підготовки майбутніх соціальних працівників // Сталий людський розвиток місцевих громад: Наукові праці ВНЗ - партнерів Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» (укладачі: М.А.Лепський, І.В.Дударева); за ред. М.А. Лепського - 2015. – с. 388-410.

* Москаленко Валентина Володимирівна

Основні публікації:
Монографії: „Социализация личности” (1986); Особливості соціалізації молоді в умовах трансформації суспільства.(2005); Економічна соціалізація молоді: соціально-психологічний аспект (2008); Соціально-психологічні проблеми становлення суб’єкта економічної соціалізації (2012); Економічна культура особистості: соціально-психологічний аспект (2012);. Соціалізація особистості (2013).
Підручник „Соціальна психологія”(2005, 2008, 2010).
Навчальні посібники: „Виховання підлітків: скаутський рух, соціально-психологічний аспект ( 2003); Психологія соціального впливу( 2007, 2010).
Статті в словниках, філософській енциклопедії та провідних наукових журналах.
Навчальні програми: «Соціалізація особистості» (2002); «Соціальна психологія» (2003); «Педагогічна психологія» (2004); «Психологія соціального впливу» (2016).

* Острянко Тетяна Сергіївна

1.Острянко Т.С. Організаційно-педагогічна діяльність соціального педагога в загальноосвітньому навчальному закладі : навчально-методичні матеріали / Т.С. Острянко. – Чернігів : Видавець Лозовий В.М., 2014. – 160 с.
2.Острянко Т.С. Професійна діяльність соціального педагога в загальноосвітньому навчальному закладі : навчально-методичний посібник для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 6.010106 «Соціальна педагогіка» / Т.С. Острянко. – Чернігів : Видавець Лозовий В.М., 2014. – 70 с.
3.Острянко Т.С. Організація ефективної взаємодії психолога й соціального педагога в загальноосвітньому навчальному закладі / Т.С. Острянко // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – Педагогічні науки. – 2010. – № 13. – С. 217–222.
4.Острянко Т.С. Ефективна взаємодія соціального педагога загальноосвітнього навчального закладу та кримінальної міліції у справах дітей / Т.С. Острянко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. – Серія: Педагогічні науки. Вип. 84. – Чернігів : ЧНПУ, 2010. – С. 125–129.
5.Острянко Т.С. Організація співпраці класного керівника з соціальним педагогом у загальноосвітньому навчальному закладі / Т.С. Острянко // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Педагогічні науки. – 2011. – № 7. – С. 64–70.
6.Острянко Т.С. Синергетична модель організаційної діяльності соціального педагога загальноосвітнього навчального закладу / Т.С. Острянко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. – Серія: Педагогічні науки. Вип. 96. – Чернігів : ЧНПУ, 2012. – С. 160–162.
7.Острянко Т.С. Вплив супровідної діяльності соціального педагога загальноосвітнього навчального закладу на висхідний соціальний рух особистості / Т.С. Острянко // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка: зб. наук. праць. – Випуск 14. – Частина ІІ. – К. : НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012. – С. 192–200.
8.Острянко Т.С. Модель комунікації в організаційній діяльності соціального педагога загальноосвітнього навчального закладу / Т.С. Острянко // Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені М.Гоголя). – Ніжин : НДУ ім. М.Гоголя, 2012. – № 7. – С. 213–220.
9.Острянко Т.С. Педагогічні умови професійної взаємодії соціального педагога у загальноосвітньому навчальному закладі / Т.С. Острянко // Педагогічний дискурс : зб. наук. праць. – Хмельницький : ХГПА, 2013. – Вип.14. – С.348–351.
10.Острянко Т.С. Ментальные карты в организационно-педагогической деятельности социального педагога общеобразовательной школы / Т.С. Острянко // Современная педагогика. – 2014. – № 2 (15). – С. 15–21.
11.Острянко Т.С. Аналіз результатів дослідження ефективності організаційно-педагогічної діяльності соціального педагога загальноосвітнього навчального закладу / Т.С. Острянко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. – Серія: Педагогічні науки. Вип. 115. – Чернігів : ЧНПУ, 2014. – С. 183–189.
12.Острянко Т.С. Діяльність соціального педагога освітнього закладу як перспектива сприяння сталому розвитку суспільства / Т.С. Острянко // Сталий розвиток у соціальному вимірі: глобальним проблемам – локальні рішення: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (Чернігів, 20 листопада 2011 р.). – Чернігів: ЧДТУ, 2012. – С. 238–240.
13.Острянко Т.С. Професійне співробітництво соціального педагога загальноосвітнього навчального закладу з батьками учнів / Т.С. Острянко // Сучасна сім’я та соціальні інституції: шляхи партнерської взаємодії: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / [редкол.: Л.Л. Хоружа, О.В. Безпалько та ін.]. – К. : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2012. – С. 116–120.
14.Острянко Т.С. Система організаційно-педагогічної діяльності соціального педагога загальноосвітнього навчального закладу / Т.С. Острянко // Materiały X Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Strategiczne pytania światowej nauki – 2014». – Volume 20. Pedagogiczne nauki. – Przemyśl : Nauka i studia. – S. 83–89.
15.Острянко Т.С. Соціальний педагог дошкільного навчального закладу : реалії та перспективи / Т.С. Острянко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. – Серія: Педагогічні науки. Вип. 113 (49). – Чернігів : ЧНПУ, 2013. – С. 160–162.
16.Острянко Т.С. Соціально-педагогічна діяльність у дошкільних закладах освіти: навчально-методичний посібник для студентів спеціальності «Дошкільна освіта» ОКР «спеціаліст» та «магістр» / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2013. – 58 с.
17.Острянко Т.С. Системно-орієнтована модель організаційно-педагогічної діяльності соціального педагога у загальноосвітньому навчальному закладі / Т. С. Острянко // Проблеми соціальної роботи : філософія, психологія, соціологія. – ЧНТУ. – 2015. – № 2(6). – 118. – С. 62–70.
18.Острянко Т.С. Критерії оцінки та рівні сформованості організаційно-педагогічної діяльності соціального педагога в загальноосвітньому навчальному закладі / Т.С. Острянко // "Развитие научных исследований' 2014": Материалы десятой международной научно-практической конференции, г. Полтава, 24-26 ноября 2014 г.: – Полтава: Изд-во ІнтерГраф!ка, 2014. – Т. 3. – С. 45–48.
19.Острянко Т.С. Актуальні проблеми соціально-педагогічної діяльності в загальноосвітньому навчальному закладі / Т.С. Острянко // Проблеми громадянського поступу українського суспільства: філософсько-правові та соціально-психологічні аспекти : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів. 21 січня 2015 p.). – Чернігів :Черніг. нац. технол. ун-т, 2015. – С. 429–434.
20.Острянко Т.С. Підготовка педагогічного колективу до запровадження системи організаційно-педагогічної діяльності соціального педагога в загальноосвітньому навчальному закладі / Т.С. Острянко // Педагогіка та психологія. – Чернівці. Чернівецький нац. ун-т. – 2015. – Вип. 739. – С. 133–139.
21.Острянко Т.С. Організаційно-педагогічна діяльність соціального педагога в загальноосвітньому навчальному закладі: автореферат дисертації на здобуття наук. Ступеня кандидата педагогічних наук: 13.00.05 «Соціальна педагогіка». – К., 2014. – 20 с.
22.Острянко Т.С. Професійна взаємодія як фактор сталого розвитку соціально-педагогічної діяльності у загальноосвітньому навчальному закладі / Т.С. Острянко // Published by Academic Council Decision of Chernihiv National University of Technology (protocol № 3, March 23, 2015). Ukraine – EU. Modern technology, business and law : collection of international scientific papers : in 2 parts. Part 2. Modern engineering. Sustainable development. Innovations in social work:philosophy, psychology, sociology. Current problems of legal science and practice. – Chernihiv : CNUT, 2015. – Р. 106–109.
23.Острянко Т.С. Організаційно-педагогічна діяльність соціального педагога у загальноосвітньому навчальному закладі : теоретико-методологічний аспект / Т.С. Острянко // Освітологічний дискурс [Електронний журнал: ISSN Online: 2312-5829], –2015, – № 1(9). – С. 166–177.
24.Острянко Т.С. Підготовка батьків учнів до запровадження системи організаційно-педагогічної діяльності соціального педагога в загальноосвітньому навчальному закладі / Т.С. Острянко // Нові технології навчання : наук.-метод. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – К., 2015. – Вип. 86. Частина 1. – С. 121–124.
25.Острянко Т.С. Організація інклюзивного навчання в університеті : проблеми та перспективи / Т.С. Острянко // Педагогіка та психологія. – Чернівці. Чернівецький нац. ун-т. – 2015. – Вип. 759. – С. 131–138.
26.Острянко Т.С. Формування толерантного ставлення до студентів з інвалідністю в умовах вищого навчально закладу / Т.С. Острянко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Серія «Психологія». Вип 25. – 2016. – С. 57–60.
27.Острянко Т.С. Медико-соціальні проблеми людей з функціональними обмеженнями. Конспект лекцій для студентів спеціальності 6.130102 Соціальна робота / Т.С. Острянко. – Чернігів: ЧНТУ, 2016. – 90 с.
28.Острянко Т.С. Медико-соціальні проблеми людей з функціональними обмеженнями. Методичні рекомендації до практичних занять для студентів спеціальності 6.130102 Соціальна робота / Т.С. Острянко. – Чернігів: ЧНТУ, 2016. – 52 с.
29.Острянко Т.С. Медико-соціальні проблеми людей з функціональними обмеженнями: Методичні рекомендації для організації самостійної роботи студентів спеціальності 6.130102 Соціальна робота / Т.С. Острянко. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 47 с.
30.Острянко Т.С. Профорієнтація та профдобір. Методичні рекомендації до практичних занять для студентів спеціальності 6.130102 Соціальна робота / Т.С. Острянко. – Чернігів: ЧНТУ, 2016. – 38 с.
31.Острянко Т.С. Профорієнтація та профдобір. Методичні рекомендації для організації самостійної роботи студентів спеціальності 6.130102 Соціальна робота / Т.С. Острянко. – Чернігів: ЧНТУ, 2016. – 36 с.
32.Острянко Т.С. Профорієнтація та профдобір. Конспект лекцій для студентів спеціальності 6.130102 Соціальна робота / Т.С. Острянко. – Чернігів: ЧНТУ, 2017. – 92 с.
33.Острянко Т.С. Соціальна робота в системі громадського здоров’я. Методичні рекомендації до практичних занять для студентів спеціальності 231 Соціальна робота. Чернігів: ЧНТУ, 2017. – 46 с.
34.Острянко Т.С. Взаємодія соціального педагога з директором у загальноосвітньому навчальному закладі International Scietific-Practical Conference Actual questions and problems of development of social sciences: Conference Proceedings, June 28-30, 2016. Kielce :Holy Cross University. – P. 34–36.
35.Острянко Т.С. Компоненти організаційно-педагогічної діяльності соціального педагога в загальноосвітньому навчальному закладі» // «Проблеми емпіричних досліджень у психології». – 2016. – Випуск 13. – С. 247-253.
36.Острянко Т.С. Взаємодія соціального педагога з заступником директора з виховної роботи у загальноосвітньому навчальному закладі // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна система освіти і виховання: досвід минулого – погляд у майбутнє» м. Київ, 7-8 жовтня 2016 р. – с. 93–96.
37.Острянко Т.С. Діяльність соціального педагога загальноосвітнього навчального закладу в контексті реалізації прогностичної функції // III International Scientific and Practical Conference "Topical Problems of Modern Science and Possible Solutions" (September 28 – 29, 2016, Dubai, UAE) №10(14), vol.5, October 2016. – С. 27-30.
38.Острянко Т.С. Роль соціального педагога у загальноосвітньому навчальному закладі / Zbornic pripevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie Stav, problem a perspektivy pedagogickeho studia a socialnej prace /28-29 octobra 2016/ м. Сладковічево, Словацька республіка. – С. 206–208.
39.Острянко Т.С. Формування інклюзивної компетентності у науково-педагогічних працівників до роботи в умовах інклюзивної освіти // Пріоритети розвитку педагогічних та психологічних наук у ХХІ столітті: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (17-18 березня 2017 р., м. Одеса). – Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2017. – С. 29–33.
40.Острянко Т.С. Компоненти інклюзивної компетентності науково-педагогічних працівників в умовах інклюзивної освіти // Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників психологічних та педагогічних наук: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 24-25 березня 2017 р.). – Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2017. – C. 77-80.
41.Острянко Т.С. Причини соціального сирітства на сучасному етапі розвитку українського суспільства // Педагогіка і психологія: актуальні проблеми досліджень на сучасному етапі: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 31 березня – 1 квітня 2017 р.). – К.: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2017. – С. 81–83.
42.Острянко Т.С. Роль соціального працівника у паліативній допомозі // Zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie «Inovativny vẏskum v oblasti vzdelávania a sociálnej práce» (10–11 marca 2017). Vysoká škola Danubius, Sládkovičovo, 2017. S. 211–213.

* Ревко Альона Миколаївна

Монографії
1) Ревко А.М. Соціальні імперативи якісного розвитку продуктивних сил регіонів України : монографія / М.П.Бутко, А.М.Ревко ; під. заг. наук. кер. д-ра екон. наук, проф. М.П.Бутка. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2016. – 276 с.
2) Економічний простір регіону в інтеграційній стратегії розвитку : колективна монографія / під заг.ред. М.П. Бутка. – К. : Кондор-Видавництво, 2016 – 432 с. (Ревко О.М. Стратегія модернізації інвестиційного ресурсу розвитку людського потенціалу регіону. – С. 316-337).
3) Сталий людський розвиток місцевих громад : Наукові праці ВНЗ-партнерів Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» [укладачі : М.А.Лепський, І.В.Дударева]; за заг. ред. М.А.Лепського. – Київ, 2015. - 464 с. (Ревко А.М., Бутко М.П. Розділ 2. Концептуальні засади сталого розвитку регіональних соціальних систем. - С. 45 – 65.
статті в іноземних фахових виданнях
4) Revko A. The Role of Human Potential for Sustainable Development in Chernihiv Region, Ukraine / Revko A. // Studia Periegetica : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznan, Poland, №1(15), 2016. – p. 89-103.
5) Revko A. Wages as a determinant of human reproduction / Butko M., Revko A. // Zeszyty naykowe Podkarpacka Szkoła Wyższa im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle. – Zeszyt 10. – 2013. – p. 148-157.
статті в наукових фахових виданнях України
6) Ревко А.М. Економічна сутність заробітної плати як каталізатора розвитку регіональних господарських систем // Вісник Чернігівського державного технологічного університету, серія «Економічні науки». - №1. - 2013. – С. 177-184.
7) Ревко А.М. Купівельна спроможність заробітної плати як базис розвитку людського потенціалу / А.М.Ревко // Науковий вісник Ужгородського університету, серія: «Економіка». – випуск 1(42). - 2014. – С. 287-294.
8) Ревко А.М. Заробітна плата як інвестиційний ресурс розвитку людського потенціалу регіонів // Наука молода : зб. наук. пр. / Терноп. нац. екон. ун-т. – Т. : Економічна думка, №20. - 2013. – С. 168-176.
9) Ревко А. М. Методологічні засади оцінки впливу заробітної плати на відтворення людського потенціалу регіонального соціально-економічного простору / Бутко М. П., Ревко А.М. // Економіст. – К.: № 5, 2014. - С. 40-43.
10) Ревко А. М. Оцінка впливу витрат домогосподарств на якісний розвиток людського потенціалу регіону / Ревко А.М.// Міжнародний науково-виробничий журнал «Сталий розвиток економіки». – №1 (26). – 2015. - С. 115-121.
11) Ревко А.М. Система освіти як детермінанта людського розвитку: польський досвід / Ревко А.М.// Проблеми і перспективи економіки та управління : наук. журн. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. - № 2 (6) . - С. 63-71.
12) Ревко А.А. Ретроспектива теоретичних підходів до сталого розвитку територіальних громад / Ревко А.М., Чех А.В. // Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія : зб. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. - № 2 (8). - С. 135-142.
13) Ревко А.М. Соціально-економічні проблеми молоді в умовах трансформаційних змін / Ревко А.М., Чех О.О.// Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія : зб. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. - № 2 (8). - С. 143-151.
14) Ревко А.М. Детермінанти формування рівня життя населення регіонів України / Ревко А.М.// Науковий вісник Полісся : наук. екон. журн. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. - № 4 (8). - С. 154-159 (Web of Science).
15) Revko A. Social Entrepreneurship as the Main Resource for the Regional Development // Marketing and Management of Innovations / Sumy State University. – Sumy : SSU, 2017. - №1. – P. 85-96 (Web of Science).
тези конференцій
16) Ревко А.М. Заробітна плата як економічна категорія та її вплив на процеси модернізації регіонального господарського комплексу / А.М.Ревко // Новітні технології у науковій діяльності і навчальному процесі : Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених, 19-20 квітня 2012 р. : тези доповідей. – Чернігів : Черніг. держ. технол. ун-т, 2012. – Т.1 : Технічні та економічні науки. – С. 503-506.
17) Ревко А.М. Вплив рівня заробітної плати на соціально-економічний розвиток регіональних господарських систем / А.М.Ревко // Соціально-економічна політика держави в умовах трансформаційних змін : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 13 березня 2013 р.). – Полтава, 2013. – С.111-113.
18) Ревко А.М. Реальні купівельні можливості заробітної плати населення регіонів / А.М.Ревко // Формування конкурентоспроможної економіки: теоретичні, методичні та практичні засади : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф. 21-22 березня 2013 р. – Тернопіль : Крок, 2013. – С. 238-240.
19) Ревко А.М. Роль заробітної плати у відтворенні людського потенціалу регіональних господарських систем // Матеріали Всеукраїнської науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Новітні технології у науковій діяльності і навчальному процесі» 16 – 17 квітня 2013 року, м. Чернігів. – С.485-488.
20) Ревко А.М. Заробітна плата як інструмент інвестування в розвиток людського потенціалу регіонів України / А.М.Ревко // Актуальні проблеми розвитку суб’єктів господарювання в умовах інформатизації та глобалізації економіки : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, проведеної на базі ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ. – Тернопіль : Крок, 2013. - С. 150-152.
21) Ревко А.М. Соціальні інновації як основний інструмент підвищення якості життя населення регіонів / А.М.Ревко // Проблеми соціальної роботи : філософія, психологія, соціологія : збірник / Черніг. держ. технол. ун-т. – Чернігів : Черніг. держ. технол. ун-т, 2013. - №1 (2). – С. 81 – 85.
22) Ревко А.М. Вплив заробітної плати на процеси капіталізації людського потенціалу регіону // Підвищення національної конкурентоспроможності : управлінські, соціально-економічні та науково-технологічні аспекти : матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції 19-23 листопада 2013 р. Сімферополь-Ялта. – Сімферополь : Кримський інститут бізнесу, 2013. – С. 110-114.
23) Ревко А. Н. Экономические факторы воспроизводства человеческого потенциала молодежи Украины / А. Н. Ревко // Интеграция науки и практики в социальной работе: материалы II международной научно-практической конференции (13 марта 2014 г.) / Под общ. ред. профессора А.А. Харченко. – Орел: Изд-во ОФ РАНХиГС, 2014. – С. 176-181.
24) Ревко А.М. Капіталізація людського потенціалу в умовах низької купівельної спроможності заробітної плати / А.М.Ревко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції викладачів, аспірантів і студентів «Людський капітал в умовах трансформації суспільства» 26–27 березня 2014 р., м. Київ. – С. 60-61.
25) Ревко А.М. Інституційні засади формування заробітної плати в Україні / А.М.Ревко // Перспективи економічного зростання та інноваційного розвитку країн : збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції (м.Одеса, 18-19 квітня 2014 р.) / ГО «Центр економічних досліджень та розвитку». У 3-х частинах. – О. : ЦЕДР, 2014. – Ч.1. - С. 83-86.
26) Ревко А. Н. Институциональная архитектоника формирования заработной платы населения Украины / А. Н. Ревко // Материалы международной научно-практической конференции «Институциональные основы функционирования экономики в условиях трансформации» 23 мая 2014 г. - г. Нюрнберг, Германия. – С. 62-65.
27) Ревко А.М. Вплив рівня добробуту населення на процеси модернізації людського потенціалу регіону // Проблеми громадянського поступу українського суспільства : матеріали міжнародної наук.-практ. конф. (м.Чернігів, 21 січня 2015 р.). – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т., 2015. – С. 439-443.
28) Revko A. Peculiarities of the Formation of the Mechanism of Wages and Human Potential Modernization of the Region / Revko A. // Proceedings of the International Scientific and Practical Conference "The Top Actual Researches in Modern Science, Vol. III (July 18-19, 2015, Ajman, UAE)". - Dubai.: Rost Publishing, 2015. – p. 35-38.
29) Ревко А.М. Рівень життя як каталізатор сталого розвитку регіональних соціальних систем // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Статистичне забезпечення управління сталим розвитком економіки та соціальної сфери», м. Чернігів, 5 грудня 2015 року. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2015. – С. 98-100.
30) Ревко А.М., Рожкова Ю.О. Особливості ресоціалізації засуджених до позбавлення волі в умовах пенітенціарної системи // Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія: збірник / Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т. - №6. – 2015. – С. 90-94.
31) Revko A. Service industry growth and unemployment in different educational levels: turkish and ukrainian experience/ Revko A., Demir O. // Ukraine – EU. Modern Technology, Business and Law : collection of international scientific papers : in 2 parts. Part 1. Modern Priorities of Economics, Engineering and Technology. – Chernigiv : CNUT, 2016. – p. 31-34.
32) Ревко А.М., Чех О.О. Сутнісні ознаки рівня життя населення в умовах трансформаційних змін // Юність науки – 2016: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 18-19 травня 2016 р.) : у 7 ч. / Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2016. – Ч.6. 224 с. – С. 211-213.
33) Revko A. Investment potential of households in the regions of Ukraine in the context of European integration processes // Ukraine – EU. Modern Technology, Business and Law : collection of international scientific papers : in 2 parts. Part 1. Modern Priorities of Economics. Societal Challenges. – Chernigiv : CNUT, 2017. – p. 49-51.
основні навчально-методичні праці
34) Ревко А.М. Соціальна робота на підприємстві : методичні вказівки до семінар. занять для студентів спец. 6.130102 «Соціальна робота». - Чернігів : ЧНТУ, 2016. - 45 с.
35) Ревко А.М. Соціальна робота на підприємстві : метод. вказівки до самост. роботи студентів спец. 6.130102 «Соціальна робота». - Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 51 с.

* Скорик Тамара Володимирівна

1993
1.Естетичний розвиток особистості засобами музики в структурі професійної підготовки майбутніх вчителів [Текст] / Т.В. Скорик // Музичне мистецтво у духовному розвитку особистості: зб. ст. і матер. Всеукр. наук.-практ. конф. - Чернігів, 1993. - С. 154-158.
1995
2.Виховна роль мистецтва [Текст] / Т.В. Скорик // Тези доп. Міжвуз. наук.-практ. конф. - Чернігів, 1995. - С. 228-229.
1996
3.Підвищення якості інструментальної підготовки майбутніх вчителів музики [Текст] / Т.В.Скорик // Педагогічні і психологічні проблеми підготовки вчителів: матеріали Ювіл. наук.-практ. конф. присвяч. 80-р. Чернігівського держ. пед. ін-ту ім. Т.Г.Шевченка. – Чернігів: ЧДПІ, 1996. - С. 42-43.
1998
4.Естетичний досвід - домінантний фактор професійної підготовки вчителя музики [Текст] / Т.В. Скорик // Концепція гуманізму в становленні та розвитку професійної освіти: матер. міжнар. наук.-практ. конф. - О., 1998. - С. 69-73.
5.Естетичний досвід у контексті підготовки майбутніх вчителів музики [Текст] / Т.В. Скорик // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи: зб. наук. ст. -Х.: Харк. держ .пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди, 1998. - С. 182-190.
6.Естетичний компонент підготовки вчителя молодших класів і музики [Текст] / Т.В. Скорик // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. - Чернігів: ЧДПУ, 1998. – Вип. 1. - С. 83-85 - (Сер. «Психолого-педагогічні науки»).
7.Казковий елемент у організації слухання музики молодших школярів [Текст] / Т.В. Скорик // Мистецтво і освіта. - 1998. - № 1. - С. 14-18.
8.Професійна підготовка майбутнього вчителя музики [Текст] / Т.В. Скорик // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи: зб. наук. ст. - Харків: Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди, 1998. - С. 177-181.
9.Формування естетичного досвіду студентів засобами музики [Текст]: автореф. дис. канд. пед. наук: спец. 13.00.04 / Т.В. Скорик; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. - К., 1998. - 18с.
10.Формування естетичного досвіду студентів засобами музики [Текст]: дис. канд. пед. наук: 13.00.04 / Скорик Тамара Володимирівна; АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти. – К., 1998. – 169 с.
1999
11.Деякі напрямки роботи з школярами при орієнтації на професію вчителя початкових класів і музики [Текст] / Т.В. Скорик // Профорієнтація та довузівська підготовка майбутніх спеціалістів: проблеми, досвід, перспективи: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. – Чернігів, 1999. - С. 160-162.
12.До питання виконавської підготовки майбутнього вчителя музики [Текст] / Т.В. Скорик // Наукові записки. Психолого-педагогічні науки [Текст] : науковий журнал. Ч. 2. - Ніжин : НДПУ ім. М. Гоголя, 1999. – С. 58-61.
13.Розвиток творчого потенціалу майбутнього вчителя музики в процесі інструментальної підготовки [Текст] / Т.В. Скорик // Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: зб. наук. пр. / редкол. Н.В. Гузій та ін. - К., НПУ, 1999. - Вип. 3. - С. 291-295.
2000
14.Музика як засіб формування особистості [Текст] / Т.В. Скорик // Духовність і художньо-естетична культура: аналітичні розробки, пропозиції наукових та практичних працівників: міжвідомчий наук. зб. Т. 17 / Науково-дослідний інститут "Проблеми людини". - К.: Н.-д. ін-т "Проблеми людини" , 2000. - С. 458-462.
2001
15. Композитор і диригент Г.М.Давидовський – вихованець Чернігівської духовної семінарії [Текст] / Т. Скорик // Три століття гуманітарної та педагогічної освіти в Чернігові: від колегіуму до університету: зб. матер. Ювіл. наук. конф., присвяч. 300-р. Черніг. колегіуму і 85-р. Черніг. держ. пед. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка. - Чернігів: Сіверянська думка, 2001. - С. 79.
2002
16.Аналіз музичних творів [Текст]: метод. посіб. для студ. ІV курсу денної форми навч. та студ. Ін-ту післядипломної освіти з спец. 7.020207 «Музичне виховання» / Т.В. Скорик. - Чернігів: ЧДПУ, 2002. - 35 с.
17. Реалізація принципу інтеграції мистецтв у підготовці вчителя початкових класів і музики [Текст] / Т.В. Скорик // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. - Чернігів: ЧДПУ, 2002. - Вип. 10. - С. 167-170. – (Сер. «Педагогічні науки»).
2003
18.Музика на уроках читання [Текст] / Т.В. Скорик // Початкова школа. - 2003.- №3. - С.40-43.
2004
19.Особливості організації і проведення позакласної роботи в малокомплектній школі [Текст] / Т.В. Скорик // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. - Чернігів: ЧДПУ, 2004. - Вип. 24. - С. 54-55. - (Сер. «Педагогічні науки»).
20.Програма курсу „Організація досліджень у соціальній роботі” для студентів спеціальноті „Соціальна робота” усіх форм навчання [Текст] / Т.В. Скорик. – Чернігів, 2004. – 10с.
21.Програма курсу „Cоціальна робота і засоби масової інформації” для студентів спеціальності „Соціальна робота” усіх форм навчання [Текст] / Т.В. Скорик. – Чернігів, 2004. – 10с.
22.Співдружність мистецтв у творах М.Коцюбинського [Текст] / Т.В. Скорик // М.М.Коцюбинський – в контексті українського відродження кінця ХІХ - початку ХХ століття: матеріали Вуз. наук.-практ. конф., присвяч. 140-р. від дня народж. митця , (Місто, ??-?? місяць рік?) / за ред. І.В.Зайченка. - Чернігів, 2004. - С. 67- 69.
23.Художньо-педагогічні особливості побудови уроку мистецтва [Текст] / Т.В. Скорик // Проблеми педагогіки музичного мистецтва: зб. наук.-метод. ст. / упоряд. О.Я. Ростовський. - Ніжин: НДПУ, 2004. - С. 135-138.
2005
24.Інтегрований урок музики та образотворчого мистецтва у 2 класі [Текст] / Т.В. Скорик // Початкова школа. – 2005. - №11. - С. 43-45.
25.Основний музичний інструмент [Текст]: метод. рек. для студ. спец. 7.010102 “Початкове навчання і сімейне виховання” / Т.В. Скорик. - Чернігів: ЧДПУ, 2005. - 32с.
2006
26.Естетичний компонент діяльності сімейного вихователя [Текст] / Т.В. Скорик // Вісник чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. - Чернігів: ЧДПУ, 2006. - Вип. 38. - С. 25-27. - (Сер. «Педагогічні науки»).
27.Інтерактивні технології навчання у підготовці соціальних працівників [Текст] / Т.В. Скорик // Діяльність соціальних служб в Україні: досвід та шляхи вдосконалення соціальної роботи: зб. матер. круглого столу, (Чернігів, 29 берез. 2006 р.) / за ред. Н.І. Кривоконь. - Чернігів: Чернігівські обереги, 2006. - С. 98-103.
28.Практикум з методики викладання соціальної роботи: навч. посіб. [Текст] / Т.В. Скорик // Чернігів, 2006. - 53с.
29.Професійно-орієнтовані аспекти підготовки сімейних вихователів у системі вищої педагогічної освіти [Текст] / Т.В. Скорик // Теоретико-методичні проблеми підготовки студентів до естетичного виховання учнів початкових класів - Чернігів: ЧДПУ, 2006. - С. 34-37.
2007
30.До питання підвищення кваліфікації спеціалістів дозвіллєвої сфери [Текст] / Т.В. Скорик // Філософія етнокультури та наукові стратегії збереження національної єдності України: зб. наук. ст. / за ред. В.А. Личковаха. – Чернігів, 2007. – С. 104-106.
31.Методи інтерактивного навчання у підготовці соціальних працівників [Текст] / Т.В. Скорик // Проблеми гуманізації навчання та виховання у вищому закладі освіти: матер. П’ятих Ірпінських міжнар. наук.-пед. читань, (Ірпінь, 24-25 трав. 2007 р.). - Ірпінь, 2007. – С. 255-257.
32.Методи проблемного навчання у підготовці соціальних працівників [Текст] / Т.В. Скорик // Актуальні проблеми соціальної роботи в Україні (соціально-правовий, педагогічний та психологічний аспекти): зб. матер. наук.-практ. семінару, (29 берез. 2007 р.) / за ред. Н.І. Кривоконь. – Чернігів: Чернігівські обереги, 2007. - С. 67-71.
33.Основні підходи до тематичного планування підвищення кваліфікації працівників галузі „культура” [Текст] / Т.В. Скорик // Навчальні заклади культури і мистецтв України: особливості входження в Болонський процес: матер. Всеукр. наук.-практ. конф., (Київ, 7-8 черв. 2007р.). – К.: ДАКККіМ, 2007. – С. 190-192.
34.Основні форми та методи роботи соціальних працівників-аніматорів по організації сімейного дозвілля, родинного відпочинку [Текст] / Т.В. Скорик // Сучасний стан і проблеми соціальної та соціально-педагогічної діяльності в Україні: зб. матер. наук.-метод. семінару / за ред. Н.І. Кривоконь. – Чернігів: Чернігівські обереги, 2007. – С. 45-50.
35.Програма курсу „Соціальна робота по організації дозвілля” для студентів спеціальності „Соціальна робота” усіх форм навчання [Текст] / уклад. Т.В. Скорик. – Чернігів: РВВ ЧДІПСТП: Юрист, 2007. – 9с.
2008
36.Науково-дослідна робота студентів спеціальності „Соціальна робота” [Текст] / Т.В. Скорик // Освіта, наука та виробництво у регіональному розвитку: Міжнародний інноваційний форум: матер. доп. та виступів, (Чернігів, 21-23 трав. 2008 р.). - Чернігів: ЧДІЕУ, 2008. - С. 157-159.
37.Проблеми та основні напрями організації дозвілля студентської молоді [Текст] / Т.В. Скорик // Проблеми соціальної роботи в аспекті реформування соціальних відносин: матер. Всеукр. наук.-практ. конф., (Чернігів, 27 берез. 2008 р.) / за ред. Н.І. Кривоконь, Т.І. Сила. – Чернігів: ЧДІПСТП, 2008. - С. 217-220.
38.Технології навчання соціальних працівників: навчання як дослідження [Текст] / Т.В. Скорик // Професійна компетентність соціальних працівників: складові, детермінанти та шляхи формування: зб. матер. наук.-метод. семінару, (Чернігів, 16 трав. 2008 р. / за ред. Н.І. Кривоконь. – Чернігів: ЧДІПСТП, 2008. - С. 56-60.
2009
39.Зміст та значення дозвіллєвих послуг у системі соціального захисту населення [Текст] / Т.В. Скорик // Вісник Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці: щокв. наук. зб. - Чернігів: ЧДІПСТП, - 2009. - №3. - С. 102-110. - (Сер. «Право. Економіка. Соціальна робота. Гуманітарні науки»).
40.Програма курсу „Методика викладання соціальної роботи” для студентів спеціальності „Соціальна робота” усіх форм навчання [Текст] / уклад. Т.В. Скорик. – Чернігів: ЧДІПСТП, 2009. – 9с.
41.Проблема професійного вигорання соціальних працівників [Текст] / Т.В. Скорик // Актуальні проблеми підготовки фахівців у галузі соціально-педагогічної діяльності: матер. Міжнар. наук.-практ. конф., (Ніжин, 5-7 листоп. 2009 р.).- Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2009. - С.183-184.
42.Соціалізація особистості через арт-терапевтичну діяльність [Текст] / Т.В. Скорик // Вісник Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці: щокв. наук. зб. - Чернігів: ЧДІПСТП, 2009. - № 2. - С. 264-271. - (Сер. «Право. Економіка. Соціальна робота. Гуманітарні науки»).
2010
43.Особливості вивчення предмета „Соціальна робота та засоби масової інформації” зі студентами спеціальності „Соціальна робота” [Текст] / Т.В. Скорик // Вісник Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці: щокв. наук. зб. - Чернігів: ЧДІПСТП, 2010.- №1. - С. 149-154. - (Сер. «Право. Економіка. Соціальна робота. Гуманітарні науки»).
44.Підготовка майбутніх соціальних працівників до використання методу казкотерапії [Текст] / Т.В. Скорик // Вісник Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці: щокв. наук. зб. - Чернігів: ЧДІПСТП, - 2010. - №3. - С. 204-209. - (Сер. «Право. Економіка. Соціальна робота. Гуманітарні науки»).
45.Програма навчальної практики з питань соціальної роботи з сім`ями і дітьми для напряму підготовки (спеціальності): 1301 «Соціальне забезпечення», 6.130102 «Соціальна робота» (освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр) [Текст] / розробл. Т.В.Скорик., Т.І.Сила. - Чернігів: ЧДІПСТП, 2010.- 24с.
46.Сутність арт-терапії у сімейному вихованні [Текст] / Т.В. Скорик // Теоретико-методичні проблеми підготовки студентів до естетичного виховання учнів початкових класів. - Чернігів: ЧНПУ, 2010 р. Вип. 7. - С. 12-16.
2011
47.Інклюзивна освіта в Україні: реалії та перспективи розвитку [Текст] / Т.В. Скорик // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка; гол. ред. М.О. Носко. - Чернігів: ЧНПУ, 2011. - Вип. 84. - С. 169-171. - (Сер. «Педагогічні науки»).
48.Екологічна культура та сталий розвиток суспільства [Текст] / Т.В. Скорик // Актуальні проблеми сталого соціального розвитку: погляд молоді: матер. Всеукр. наук.-практ. конф., (Чернігів, 3 листоп. 2010 р.) / за ред. Н.А. Ємець, Л.М. Завацької, І.І. Кичко, Н.І. Кривоконь, Т.І. Сили. – Чернігів: ЧДІПСТП, 2011.- С. 16-18.
49.Принципи інтеграції предметів мистецького циклу [Текст] / Т.В. Скорик // Діалог культур у контексті історії українсько-грецьких зв’язків: матер. Міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 20 трав. 2011р.). - К.: НАКККіМ, 2011. - С. 200-203.
50.Профілактика синдрому «Професійного вигорання» соціальних працівників як необхідна умова професійної готовності [Текст] / Т.В. Скорик // Наукові записки. Психолого-педагогічні науки. – Ніжин: НДПУ, 2011. - №3. - С. 98-100.
2012
51.Гуманізація вищої освіти як показник якісного рівня підготовки фахівців [Текст] / Т.В. Скорик // Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія: збірник / Черн. держ. технол. ун-т, 2012.- №1(1). - С. 135-143.
52.Особистісно-орієнтовані технології навчання в музичній освіті та вихованні Діалог культур: Україна – Греція [Текст] / Т.В. Скорик // зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., (Київ – Салоніки – Афіни – Одеса-Київ; Київ, 20-21 вересня 2012р.) / упоряд.: С.М.Садовенко, Л.В.Терещенко-Кайдан.- К.: НАКККіМ, 2012. –С. 425-427.
53.Соціалізація особистості засобами музичного мистецтва [Текст] / Т.В. Скорик // Сталий розвиток у соціальному вимірі: глобальним проблемам - локальні рішення: зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конф., (Чернігів, 2 листоп. 2011 р.). / за ред. С.М. Шкарлета, Н.А. Ємець, Л.М. Завацької, І.І. Кичко, Н.І. Кривоконь, Т.І. Сили. – Ч.: ЧДТУ, 2012.- С. 28-32.
54.«Університет третього віку»: концептуальні положення та досвід реалізації [Текст] / Т.В. Скорик // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка; гол. ред. М.О. Носко. - Чернігів: ЧНПУ, 2012.- Вип. 104. Т.2. - С. 94-98. - (Сер. «Педагогічні науки»).
55.Скорик Т.В.Методика викладання соціальної роботи. Методичні вказівки до самостійної підготовки студентів спеціальності 7.040202 «Соціальна робота»/ Укл.: Скорик Т.В.- Чернігів:2012.-76с.
56.Скорик Т.В.Соціальна робота по організації дозвілля. Методичні вказівки до самостійної підготовки студентів напряму підготовки 6.130102 «Cоціальна робота”»/ Укл.: Скорик Т.В.- Чернігів:2012.-62с.
2013
57.Методи музичної терапії у соціальній роботі [Текст] / Т.В. Скорик // Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія: збірник / Чернігів: Чернігів.держ. технол-ний ун-т, 2013.- №1(2).- С. 227-234.
58.Опыт реализации социально-педагогической услуги «Университет третьего возраста» [Текст] / Т.В. Скорик // Развитие института государственной службы в регионах: международный и российский опыт: Междунар. науч.-практ. конф., (9 сент. 2013 г.). В 3-х т. Т.2 / Под общ. ред. В.Ф. Ницевича. - Орел: ОФ РАНХиГ. – 2013. - С. 268-270.
2014
59.Концептуальні засади підготовки соціальних працівників до надання соціальних послуг у сфері дозвілля [Текст] / Т.В. Скорик // Соціальна робота в Україні: теорія і практика: наук.-метод. журн. – 2014. - №1-2. - С. 81-90.
60.Освітньо-виховний потенціал дозвілля: від народних традицій до сучасності [Текст] / Т.В. Скорик // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка; гол. ред. М.О. Носко - Чернігів: ЧНПУ, 2014. – Вип. 115 – 212-216. - (Сер.: «Педагогічні науки»).
61.Социальные детерминанты процесса старения [Текст] / Т.В. Скорик // Приоритетные научные направления: от теории к практике: сб. материалов ХІ Междунар. науч.- практ. конф. [Текст] / под общ. ред. С.С.Чернова. - Новосибирск: ЦРНС, 2014. - С. 111-116.
62.Соціальна адаптація людей літнього віку після виходу на пенсію [Текст] / Т.В. Скорик // Молодий вчений. – 2014. - №11 (14) - С. 235-238.
63.Соціальна анімація як інноваційна технологія організації дозвілля студентської молоді [Текст] / Т.В. Скорик, А.В. Вербицька // Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія: зб. - Чернігів: ЧНТУ, 2014. - №1 (4). - С. 134-142.
64.Соціально-психологічні проблеми літніх людей [Текст] / Т.В. Скорик // Актуальні дослідження в соціальній сфері: матер. III Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., (Одеса,17 листоп. 2014р.) / гол. ред. В.В.Корнещук.- О.: Букаєв В.В., 2014. - С. 82-84.
65.Теорія соціального управління: курс лекцій [Текст]: метод. матер. для студ. спец. 8.13010201 «Соціальна робота» / Т.В. Скорик. - Чернігів, 2014.- 79с.
66.Університет третього віку як модель соціальної інтеграції людей літнього віку в сучасне суспільство [Текст] / Т.В. Скорик, І.С. Шевченко // Вісник Львівського університету. – 2014. – Вип. 8. – С. 60-68. – (Сер. «Соціологічна»).
2015
67.Волонтерська діяльність як складова професійної підготовки соціальних працівників [Текст] / Т.В. Скорик // Проблеми громадянського поступу українського суспільства: філософсько-правові та соціально-психологічні аспекти: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернігів, 21 січ. 2015 р.). – Чернігів: ЧНТУ, 2015. – С. 449 – 454.
68.Соціально-педагогічний ефект університету третього віку [Текст] / Т.В. Скорик // Молодий вчений: наук. журн. – 2015. - №2(17). Ч. 6. – С. 470-473.
69.Університет третього віку: міжнародний досвід та особливості реалізації в Україні [Текст] / Т.В. Скорик // Ukraine – EU. Modern technology, business and law. In 2 parts. Part 2. Modern engineering. Sustainable development. Innovations in social work: philosophy, psychology, sociology. Current problems of legal science and practice: collection of international scientific papers, (Kosice, Slovakia, March 30 – April 2, 2015) = Україна – ЄС. Сучасні технології, економіка і право. В 2-х ч. Ч. 2. Сучасна інженерія. Сталий розвиток. Інновації в соціальній роботі: філософія, психологія, соціологія. Сучасні проблеми юридичної науки та практики: зб. міжнар. наук. пр., (Кошице, Словаччина, 30 берез. – 2 квіт. 2015р.). – Сhernihiv: CNUT, 2015. - С. 207-210.
70.Skoryk T.V., Korogod T.O., Isaenko A.A. Isotherapy as a art therapeutic work with elderly people/Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія: зб. - Чернігів: ЧНТУ, 2015. - №2 (5). – С.72-77.
71.Нечваль А.С., Скорик Т.В. Волонтерство як форма підготовки до роботи з людьми літнього віку (досвід реалізації проекту «Соціальна інтеграція…») / /Міжнародна студентська науково-практична конференція «Юність науки-2015: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства» 23-24 квітня 2015р.- Збірник тез доповідей у 9 ч./ ЧНТУ.- Чернігів: Черн.нац.технолог.ун-т,2015.- Ч.6.-2015.-152с.- С.110-112.
72.Пінчку І. В., Скорик Т.В. Проблеми біженців в Україні //Міжнародна студентська науково-практична конференція «Юність науки-2015: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства» 23-24 квітня 2015р.- Збірник тез доповідей у 9 ч./ ЧНТУ.- Чернігів: Черн.нац.технолог.ун-т,2015.- Ч.6.-2015.-152с.- С.124-127.
73.Підвищення ефективності соціальної роботи з людьми літнього віку/ Актуальні дослідження в соціальній сфері: матер. УI Міжнар. На ук.-практ. інтернет-конф., (Одеса,17 листоп. 2015р.) / гол. ред. В.В.Корнещук.- Одеса: вид-воБукаєв В.В., 2015. – 298с.- С.133-135.
2016
74.Проблемы подготовки будущих социальных работников к работе с людьми пожилого возраста//«Наука и мир», Международный научный журнал, №4 (32),2016, Том 3.- 115с.- С.81-82.// Россия, г.Волгоград.
75.Освіта впродовж життя в контексті євроінтеграційних процесів // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка; гол. ред. М.О. Носко - Чернігів: ЧНПУ, 2016. – Вип. 135.- 284с. –С. 232-235. - (Сер.: Педагогічні науки).
76.Соціальна інтеграція жертв націонал –соціалізму до громади: методичний посібник/ Сила Т.І., Скорик Т.В., Акименко Ю.Ф. Коленіченко Т.І.- Чернігів: Десна Поліграф.- 2016 - 104с.: 16 іл.
77.Педагогіка вищої школи. Методичні вказівки до семінарських занять та самостійної роботи для студентів спеціальності 8.13010201 «Соціальна робота» / Укл.: Скорик Т.В.- Чернігів: ЧНТУ,2016.-37с.

Читати 13196 разів

Детальніше в цій категорії: Освітні програми кафедри »

Меню

Про нас

Корпус 1

Навчально-науковий Інститут Права і Соціальних Технологій створений наказом ректора Чернігівського національного технологічного університету від 01 вересня 2014 р.

Ліцензія Міністерства освіти і науки України серія АЕ №527282, отримано 01.10.2014 р.

Контактна інформація

  • Aдреса: 14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95
  • Tел: (+380 04622) 3-42-44
  • Tел.приймальної комісії: (+380 0462) 95-21-14
Ви тут: Home