Дата и время

Font Size

Screen

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
Кафедри

Кафедри

Підкатегорії

Кафедра кримінального права та правосуддя

Кафедра кримінального права та правосуддя (2)

Завідувач кафедри: Коломієць Наталія Володимирівна, д.ю.н., доцент

Адреса: м. Чернігів, вул. Козацька, 1 а, каб. 409

Телефон кафедри: 665-240

Електронна адреса: kriminal409@ukr.net

 

Кафедра кримінального права та правосуддя утворена 10 лютого 2004 р. внаслідок реорганізації циклової комісії кримінально-правових дисциплін та організації роботи правоохоронних органів Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці. Створення кафедри було викликано необхідністю формування і підготовки кваліфікованих фахівців у сфері кримінально-правових дисциплін, здатних використовувати набуті теоретичні та практичні знання у подальшій професійній діяльності.

Завідувачем кафедри з моменту її створення до вересня 2012 р. була к.ю.н., доцент Остапенко Л.А., з вересня 2012 по вересень 2014 року – к.ю.н., доцент Берднік І.В, з вересня 2014 року по 2019 рік – к.ю.н., доцент Головко М.Б, з вересня 2019 року кафедру очолює д.ю.н., доцент, професор кафедри Коломієць Н.В.

Кафедра кримінального права і правосуддя є випусковою, її діяльність регламентується розробленим і затвердженим в установленому порядку Положенням про кафедру Чернігівського національного технологічного університету.

Професорсько-викладацький склад кафедри здійснює підготовку фахівців освітнього ступеня «бакалавр» та «магістр» (освітня програма «Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура»)), викладає провідні юридичні дисципліни, які забезпечують фундаментальні правові знання в галузі кримінального права, кримінології, кримінально-виконавчого права, кримінального процесуального права, судової медицини та судової психіатрії,  криміналістики, адвокатури, прокуратури, судової експертизи, юридичної психології.

Враховуючи роль і місце кафедри у фаховій підготовці студентів-юристів, основні зусилля були спрямовані на: по-перше, формування дійового кадрового потенціалу, по-друге, вдосконалення методики та підвищення якості викладання, забезпечення навчального процесу у світлі вимог Болонського процесу та вдосконалення науково-дослідної роботи і по-третє, організацію науково-дослідної роботи.

У відповідності до укладених двосторонніх договорів кафедра здійснює організацію проходження студентами юридичної практики в підрозділах національної поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області, Апеляційному суді Чернігівської області, місцевих судах міста Чернігова, у Раді адвокатів Чернігівської області, в Чернігівському науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі, в філії Центру пробації в Чернігівській області.

Кафедра має власну історію та традиції. Викладачі кафедри постійно беруть участь у науково-практичних семінарах, дослідницьких проектах, міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, проводять круглі столи, приділяють особливу увагу науковій та навчально-виховній роботі зі студентами. Результати науково-дослідної діяльності апробовані під час проведення щорічних науково-практичних конференцій, а матеріали  публікуються у фахових виданнях.

Наукова та навчально-методична робота кафедри

Традиційним на кафедрі стало проведення круглих столів та науково-практичних семінарів, на засіданнях яких відбувається обмін досвідом з широкого спектру проблем, які стосуються як процесу викладання навчальних дисциплін, так і наукових питань.

Науковою темою, над розробкою і впровадженням якої працюють викладачі кафедри, є «Проблеми захисту прав i свобод людини i громадянина у кримінальному провадженні».

Невід’ємною складовою частиною наукової роботи викладачів кафедри є їх активна участь у міжвузівських, всеукраїнських та міжнародних конференціях, публікації наукових статей у фахових виданнях, рецензування авторефератів на здобуття наукового ступеня кандидата наук, офіційне опонування на захист кандидатських дисертацій у спеціалізованих учених радах України.

Особливу увагу викладачі кафедри приділяють методичній роботі, яка, перш за все, спрямована на методичне забезпечення навчального процесу. Так, для студентів денної та заочної форми навчання з усіх дисциплін кафедри створені методичні комплекси, які включають програми курсів, робочі навчальні програми, плани семінарських занять, навчальні матеріали й завдання творчого характеру, тестові завдання, конспекти лекцій та інше.

Навчальні дисципліни кафедри

На кафедрі викладаються такі навчальні дисципліни: “Кримінальне право”, “Кримінально-виконавче право”, “Кримінологія”, “Адвокатура в Україні”, “Система охорони державної таємниці”, “Юридична психологія”, “Судові та правоохоронні органи”, “Правові засади оперативно-розшукової діяльності”, “Етика юриста”, “Криміналістика”, “Правоохоронні органи”, “Кримінально-процесуальне право”, “ Основи національної безпеки ”, “Правова статистика”, “Прокуратура в Україні”, “Судова медицина та судова психіатрія”,  “Актуальні проблеми досудового розслідування”; “Судова експертиза”, “Актуальні проблеми кримінально-правової кваліфікації злочинів”, “Проблеми виконання покарань за кримінальним законодавством України”, “Актуальні проблеми кваліфікації злочинів у сфері службової та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг”, “Проблеми теорії доказів у кримінальному провадженні”, “Проблеми застосування практики Європейського суду з прав людини у кримінальному судочинстві України”, “Актуальні проблеми криміналістичного забезпечення розслідування злочинів”.

Робота зі студентами

Викладачі кафедри проводять активну наукову та навчально-виховну роботу зі студентами, виступають науковими керівниками при написанні наукових статей та тез для участі у проведенні студентських, міжвузівських науково-практичних конференцій, випускних кваліфікаційних робіт, регулярно організовують зустрічі студентів з практичними працівниками суду, прокуратури, національної поліції, а також відвідування судових розглядів у кримінальних та цивільних справах.

Кафедра кримінального права та правосуддя посідає гідне місце серед структурних підрозділів Чернігівського національного технологічного університету і має достатній кадровий, науковий та методичний потенціал для підготовки компетентних фахівців на ринку праці.

Перегляд матеріалів ...
Кафедра організації соціально-психологічної допомоги населенню

Кафедра організації соціально-психологічної допомоги населенню (3)

Завідувач кафедри: Кальницька Катерина Олексіївна – кандидат психологічних наук, доцент

Старший лаборант: Ревенок Марія Володимирівна

Адреса: м. Чернігів, вул. Козацька 1-а, каб. 310-311

Телефон кафедри:
(04622) 5-39-54

Електронна адреса:
kafedra.osdn@ukr.net

 

Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін:

1. Психологічна допомога у кризових ситуаціях.
2. Соціально-психологічна реабілітація.
3. Психологія гендерних відносин сучасного суспільства.
4. Психотренінг особистісного розвитку.
5. Соціальна геронтологія.
6. Психологія особистості.
7. Методи соціальної роботи.
8. Основи психодіагностики.
9. Вікова психологія.
10. Технології соціальної роботи.
11. Основи практичної психології та консультування.
12. Кризова психологія.
13. Соціальна психологія.
14. Основи реабілітології.
15. Психологія основ маркетингової діяльності.
16. Основи загальної та медичної психології.
17. Соціологія.
18. Менеджмент соціальної роботи.
19. Менеджмент соціального забезпечення.
20. Соціально-психологічна корекція.
21. Фізіологія і психологія праці.
22. Соціологія права.
23. Соціологія в соціальній роботі.
24. Соціальна робота з жертвами екстремальних ситуацій.
25. Основи патопсихології та психіатрії.
26. Основи психокорекції та психотерапії.
27. Основи охорони праці.
28. Конфліктологія.
29. Психологія фізичного виховання та спорту.
30. Психодіагностика в соціальній роботі.
31. Соціально-психологічний тренінг.
32. Психологія сімейних відносин.
33. Психологія і фізіологія праці.
34. Організаційна психологія.
35. Загальна психологія.
36. Психологія.
37. Теорія і практика соціально-психологічного консультування.
38. Основи консультування.
39. Психологія управління.
40. Документознавство.
41. Соціальна і демографічна статистика.
42. Практикум з соціальної роботи.
43. Спеціальні та галузеві соціології.
44. Медико-соціальні основи здоров’я.
45. Технології соціальної роботи в зарубіжних країнах.
46. Безпека життєдіяльності.
47. Волонтерство в системі медико-соціальної допомоги населенню.
48. Сучасні соціологічні теорії.
49. Соціальна робота з різними групами клієнтів.
50. Практична психологія та консультування.
51. Пенітенціарна педагогіка та психологія.
52. Соціальна профілактика.
53. Організаційно-кадрова робота в системі соціального захисту.
54. Соціальна і демографічна статистика.
55. Соціально-медичний патронаж.
56. Економіка соціальної роботи.
57. Соціальне інспектування.
58. Основи соціоекології.
59. Основи педагогіки.

Перегляд матеріалів ...
Кафедра соціальної роботи

Кафедра соціальної роботи (2)

Завідувач кафедри: Коленіченко Тетяна Іванівна, к.пед.н.

Адреса:
м. Чернігів, вул. Козацька, 1 а, ауд. 214

Телефон кафедри:
(0462) 665-246

Електронна адреса: social.work2015@ukr.net

 

Склад кафедри

Коленіченко Тетяна Іванівна

Посада: завідувач кафедри соціальної роботи

Освіта, науковий ступінь, вчене звання: у 2005 році закінчила Чернігівський державний інститут економіки і управління за спеціальністю «Соціальна робота».

Кандидат педагогічних наук (Київ, 2010 р. Тема дисертації: «Особливості адаптації людей похилого віку до умов нового соціального середовища» спеціальність 13.00.05 – соціальна педагогіка).

Коло наукових інтересів: соціальна педагогіка, соціальна робота, зарубіжний досвід організації соціальної роботи, соціальна робота з різними категоріями населення.

Керівник Центру соціальної активності для людей похилого віку «Друга молодість», координатор проекту «Україна-Норвегія».

Викладає дисципліни: «Методологія і організація наукових досліджень», «Соціальні інновації та проектна діяльність», «Основи соціальної педагогіки», «Соціальна робота з людьми похилого віку», «Історія соціальної роботи».

Проектна діяльність:

• 2015-2016 - експерт проекту «Cоціальна інтеграція жертв націонал-соціалізму, тоталітарних режимів та інших людей літнього віку до громади м. Чернігова» Німеччина «Пам'ять. Відповідальність. Майбутнє»;

• 2015 р. - експерт проекту «Паліативна допомога дітям: від розуміння проблеми до реальних дій» за підтримки МФВ в рамках програми ініціативи «Громадське здоров’я» Міжнародного фонду Відродження;

• 2015 р. - керівник Центру соціальної активності для людей поважного віку «Друга молодість» за підтримки ГО «Центр Поділля-Соціум» та Фонду сприяння демократії при посольстві США в Україні;

• 2016 р.– 2019 р. координатор проекту «Україна-Норвегія»;

• 2018-2019 – керівник проекту «Організація діалогу між жертвами нацизму та іншими людьми, що сприятиме розкриттю особистісного потенціалу ЦГ, збереженню та гідній оцінці їхнього досвіду у громаді» (за підтримки німецького фонду EVZ).

Наукові та наукові методичні праці: автор понад 70 науково-методичних праць.

 

Кривоконь Наталія Іванівна

Посада: професор кафедри соціальної роботи.

Освіта, науковий ступінь, вчене звання: У 1987 році закінчила Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка, за спеціальністю «Фізіологія»; у 1994 році – Чернігівський інститут підвищення кваліфікації та перекваліфікації працівників освіти, спеціальність «Практична психологія в галузі освіти, психологія»; у 1997 році – Національний університет «Києво-Могилянська Академія», курс викладання соціальної роботи.

Доктор психологічних наук (Київ, 21.11.2012 р. Тема дисертації: «Соціально-психологічне забезпечення розвитку соціальних послуг в Україні», спеціальність 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи). Професор (15.12.2015 р.)

Коло наукових інтересів: соціальна робота, соціальна та практична психологія, психологія соціальної роботи, кризова психологія, супервізія.

Супервізор Благодійної організації Благодійний Фонд Хесед Шааре Тиква (м. Харків).

Головний науковий співробітник лабораторії психології навчання ім. І. О. Синиці Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України.

Член робочої групи по розробці проекту Класифікатора соціальних послуг Директорату соціальних послуг та інтеграції Міністерства соціальної політики України.

Викладає дисципліни: «Теорія соціальної роботи», «Методи і технології соціальної роботи», «Проблеми соціальної роботи та соціальної політики в Україні».

Проектна діяльність:

- Викладач української сторони в межах діяльності Агенції міжнародного розвитку і співробітництва Швеції (SIDA) та Міністерства праці та соціальної політики України, 1997 – 1998.

- Експерт спільних проектів Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства з питань міжнародного розвитку Великої Британії «Підвищення потенціалу державних органів управління по наданню соціальної допомоги у Львівській та Харківській областях», проекту технічної допомоги Євросоюзу «Підтримка розвитку політики надання соціальної допомоги та послуг в Україні», 1999 – 2001.

- Експерт проекту Українського Фонду Соціальних Інвестицій (УФСІ) «Розробка системи вимірювання діяльності соціальних установ». 2007 – 2008.

- Член робочої групи з розробки Регіональної програми військово-патріотичного виховання молоді та участі населення у заходах оборонної роботи на 2014 – 2017 рр. у рамках співпраці з Департаментом оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Харківської державної обласної адміністрації. Розробник Програми соціально-економічного розвитку Харківщини до 2020 р.

- Викладач спільного навчального проекту Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників АТО та Посольства Держави Ізраїль в Україні «Теорія і практика надання психологічної допомоги особам, що постраждали під час бойових дій та їхнім сім’ям», 2015.

- Експерт проекту UNICEF «Розвиток інтегрованих соціальних послуг у громаді. Соціальна інфраструктура для внутрішньо переміщених родин», 2019 – 2020 р.

Стажування. Підвищення кваліфікації: Квітень – червень 2018 р. – підвищення кваліфікації в Інституті психології імені Г.С. Костюка НАПН України.

Наукові та наукові методичні праці: більше 100, зокрема монографія «Соціально-психологічне забезпечення соціальної роботи» (2012), навчальні посібники «Проблеми соціальної роботи та соціальної політики в Україні» (2012), «Психологія соціальної роботи» (2014), «Прикладна психологія» (зі співавт., 2015) та ін.

 

Нагорна Надія Сергіївна

Посада: декан факультету соціальних технологій, оздоровлення та реабілітації; доцент кафедри соціальної роботи

Освіта, науковий ступінь, вчене звання: у 2010 році закінчила Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці за спеціальністю «Соціальна робота».

Кандидат психологічних наук (Київ, 2016 р. Тема дисертації: «Особливості економічної соціалізації майбутніх фахівців соціальної сфери», спеціальність 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи).

Коло наукових інтересів: соціальна робота, соціальне підприємництво, підприємливість особистості, сталий розвиток громади, стратегічний розвиток громад.

Координаторка Ресурсного Центру із сталого місцевого розвитку Чернігівського національного технологічного університету.

Викладає дисципліни: «Теорія соціальної роботи», «Соціальна робота в громаді», «Соціальне підприємництво», «Професійна діяльність соціальних працівників у громаді».

Проектна діяльність: З 2012 року сокоординаторка співпраці ЧНТУ з Програмою Розвитку ООН в Україні.

З 2015 р. фасилітаторка програми «Активні громадяни» від Британської Ради.

2015 р. тренерка програми «Людина – не товар» за підтримки національної тренерської мережі центру "Ла-Страда-Україна". 2016 р. – учасниця проекту «I am alive and I want to be heard” за підтримки Міжнародного Фонду «Відродження».

З 2016 р. викладачка курсу «Соціальне підприємництво» в проекті «Україна-Норвегія» професійної перепідготовки та соціальної адаптації військовослужбовців та членів їх сімей.

В 2018-2019 рр. учасниця наукового проекту «Соціальна робота як сейсмограф соціальних змін та соціальних процесів у суспільстві», що реалізовано спільно з Університетом прикладних наук м. Санкт-Галлена (Швейцарія).

02.2019 – 12.2019 р. – виконавець проекту «Інтерактивні театральні постановки для школярів на теми «Профілактика булінгу» та «Наслідки ранніх статевих стосунків».

Стажування. Підвищення кваліфікаціїСерпень-вересень 2018 р. - Наукове стажування в Інституті д.філософ. Я.-У.Сандала (Норвегія).

Наукові та наукові методичні праці: автор понад 50 наукових та науково-методичних праць.

 

Ревко Альона Миколаївна

Посада: доцент кафедри соціальної роботи.

Освіта, науковий ступінь, вчене звання: у 2007 році закінчила Чернігівський державний технологічний університет за спеціальністю «Фінанси».

У 2018 році закінчила Економічний університет в м. Познань (Польща) за спеціальністю «Управління проектами – інструмент для практиків».

Кандидат економічних наук (2014 р., тема дисертації: «Заробітна плата як інвестиції в модернізацію людського потенціалу регіону», спеціальність 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка).

У 2017 році присвоєно вчене звання доцента кафедри соціальної роботи.

Коло наукових інтересів: соціальна інфраструктура, людський потенціал, соціальне підприємництво, соціальний капітал.

Викладає дисципліни: «Соціальне підприємництво», «Соціальна робота на підприємстві», «Гендерологія в соціальній роботі», «Supervision, Leadership and Administration of Social Work».

Проектна діяльність:

2015 р. - експерт проекту «Паліативна допомога дітям: від розуміння проблеми до реальних дій» за підтримки Міжнародного Фонду «Відродження».

З 2015 р. - учасниця тренерської групи ЧНТУ Національної тренерської мережі Ла-Страда України в рамках Програми протидії торгівлі людьми в Східній Європі за підтримки Міністерства закордонних справ Норвегії у співпраці з Представництвом Міжнародної організації з міграції в Україні.

З 2015 року - програма «Активні громадяни» Британської Ради.

2016 р. – експерт проекту «I am alive and I want to be heard” за підтримки Міжнародного Фонду «Відродження».

З 2016 р. викладання тренінг-курсу «Соціальне підприємництво» в рамках проекту «Україна-Норвегія».

З 2018 р. - відповідальний виконавець наукової теми «Інтегрована модель конкурентоспроможної вищої освіти в Україні за концепцією Quadruple Helix (міждисциплінарний)».

Стажування. Підвищення кваліфікації:

У серпні 2016 р. здобула грант та успішно пройшла наукове стажування в Інституті д-ра Яна-Урбана Сандала (Норвегія). Вивчала досвід Норвегії, Швеції та інших Європейських країн у сфері соціального підприємництва як основного засобу сталого розвитку регіонів.

Вересень 2017 р. - червень 2018 р. - Науковий грант в рамках Програми ім. Л. Кіркланда Польсько-американської фундації "Свободи", тема стажування: «Модернізація соціальної інфраструктури соціогуманітарного простору України в 2010-2016 роках на основі польського досвіду», , Університет ім. А. Міцкевіча, Познань, Польща (диплом від 29 червня 2018 року, Варшава, Польща).

Лютий 2018 р., стажування у відділі розвитку освіти та зовнішніх зв'язків Департаменту освіти м. Познань, Польща (сертифікат, виданий Департаментом освіти м. Познань 19.02.2018).

Лютий 2018 р., стажування у Департаменті соціального розвитку м. Гданська, Польща (сертифікат, виданий Департаментом соціального розвитку м. Гданська, 23.02.2018).

Квітень 2018 р., стажування у Регіональному центрі соціальної політики в м. Познані, Польща (сертифікат, виданий Регіональним центром соціальної політики в м. Познані, 08.05.2018).

Травень 2018 р., стажування в Департаменті охорони здоров'я та соціальних справ м. Познань, Польща (сертифікат, виданий Департаментом охорони здоров'я та соціальних справ м. Познань, 25.05.2018).

Червень 2018 р., участь у візиті до соціальний підприємств Копенгагену, Данія.

Березень-квітень 2019 р., стажування в Департаменті Регіональної Політики Управління Маршалка Великопольського Воєводства м. Познань, Польща (довідка, видана Департаментом Регіональної Політики, 11.04.2019).

Наукові та наукові методичні праці: автор понад 60 праць у вітчизняних та іноземних наукових виданнях.

 

Шакун Наталія Валеріївна

Посада: доцент кафедри соціальної роботи.

Освіта, науковий ступінь, вчене звання: у 2001 році закінчила Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Педагогіка та методика середньої освіти. Історія. Практична психологія». Кваліфікація : Вчитель історії. Практичний психолог у закладах освіти».

Кандидат філософських наук (Дніпропетровськ, 1.11.2006 р. Тема дисертації : «Переміна парадигми інтерпретації історії в українській філософії ХІХ ст.», спеціальність 09.00.05 – історія філософії).

Доцент (01.07.2011 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри гуманітарних дисциплін)

Коло наукових інтересів: соціальна філософія, філософія історії, українська філософія, , гендерна проблематика, громадянська освіта.

Викладає дисципліни: «Філософія», «Соціальна філософія», «Соціальна політика».

Проектна діяльність: 2018 р. учасник проекту «Історичний квест «Патріоти Чернігівщини», розробленого ГО «Чернігів Європейський» для виконання якого надавалась фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету

Стажування. Підвищення кваліфікації:

Березень-квітень 2015. – участь у I Міжнародній науково-практичній конференції «Україна – ЄС: сучасні технології, бізнес і право», Словаччина, м. Кошице.

Жовтень 2016 р. – участь у семінарі «Обмін кращими практиками з інтеграції гендерного підходу у міждисциплінарні ініціативи ВНЗ», м. Тернопіль.

Квітень 2017 р. – підвищення кваліфікації у Чернігівському національному педагогічному університеті ім. Т.Г. Шевченка.

Жовтень 2017 р. – пройшла тренінг «Гендерна рівність і вибори» за міжнародною методологією BRIDGE, який проводився Центром управління навчанням учасників виборчих процесів, м. Київ,

Березень 2018 р. – пройшла тренінг «Рівноправне партнерство чоловіків та жінок для демократичного розвитку країни» в рамках ініціативи MALE (Альянс рівноправного партнерства чоловіків та жінок), м. Чернігів.

Наукові та наукові методичні праці: автор близько 90 науково-методичних праць.

 

Герасименко Олена Володимирівна

Посада: доцент кафедри соціальної роботи.

Освіта, науковий ступінь, вчене звання: у 1999 році закінчила Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія та народознавство». Кваліфікація: Вчитель історії та народознавства.

Кандидат історичних наук (Черкаси, 2008 р. Тема дисертації: «Селянський рух на Лівобережній Україні (1900 – лютий 1917 рр.)», спеціальність 07.00.01 – історія України).

Доцент кафедри українознавства, 2012 р.

Коло наукових інтересів: історія України на початку ХХ ст., аграрна історія України на початку ХХ ст., реабілітація репресованих ХХ ст., історія Голокосту.

Заступник декана по виховній роботі (факультет соціальних технологій, оздоровлення та реабілітації ЧНТУ).

Голова комісії по реабілітації репресованих у Чернігівській області.

Викладає дисципліни: «Історія України», «Історія української культури», «Громадянська освіта», «Соціальна політика».

Проектна діяльність: 2018 р. – керівник та виконавець проекту «Патріоти Чернігівщини. Історичний квест» за підтримки Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської ОДА.

Стажування. Підвищення кваліфікації:

Чернігівський державний інститут економіки і управління. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК АЕ №089160 «Інноваційні засоби навчання і їх організаційно-методичне забезпечення», 2009 р.

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. Довідка про проходження стажування 04/1-05 / 41 «Сучасні інноваційні прийоми, методи вивчення історії України з використанням інформаційно-комп’ютерних технологій, Інтернет ресурсів», 2015 р.

Український католицький університет (м. Львів). Сертифікат про підвищення кваліфікації для вчителів історії України від 17.02. 2018 р.

Інститут Вищої освіти НАПН України (м. Київ). Сертифікат учасника Міжнародного семінару «Академічна доброчесність у вищій школі: виклики та кращі практики» Програма професійного розвитку (підвищення кваліфікації) наукових і науково-педагогічних працівників. Серія ПК-21707620 №3/18 від 12.009.2018 р.

Український центр вивчення історії Голокосту. Сертифікат учасника всеукраїнського освітнього семінару-школи «Історія Голокосту в Україні: вивчення, викладання, пам'ять». Луцьк, 2–7 липня 2019 р.

Наукові та наукові методичні праці: авторка понад 40 науково-методичних праць.

 

Децюк Тетяна Миколаївна

Посада: доцент кафедри соціальної роботи.

Освіта, науковий ступінь, вчене звання: У 2006 році закінчила Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, і отримала диплом спеціаліста соціальної роботи з відзнакою, спеціалізація «соціально-правовий захист».

Кандидат педагогічних наук (Глухів, 02.07.2015 р. Тема дисертації : «Формування професійної компетентності у майбутніх соціальних працівників у позааудиторній роботі в умовах вищого навчального закладу», спеціальність 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти).

Коло наукових інтересів: соціальна робота, професійна підготовка майбутніх соціальних працівників, зарубіжний досвід організації соціальної роботи, етика соціальної роботи, соціальна робота з різними категоріями населення, формування професійної компетентності здобувачів вищої освіти у позааудиторній роботі.

Керівник Студентської соціальної служби ЧНТУ.

Викладає дисципліни: «Практикум із соціальної роботи», «Менеджмент соціальних проектів і програм», «Основи академічного письма», «Практична соціальна робота», «Проектна діяльність в соціальній роботі», «Теорія соціальної роботи».

Проектна діяльність:

2015 р. – керівник проекту «Паліативна допомога дітям: від розуміння проблеми до реальних дій» за підтримки Міжнародного Фонду «Відродження».

2016 р. – експерт проекту «I am alive and I want to be heard» за підтримки Міжнародного Фонду «Відродження».

2016 р. - Керівник проекту «СтадіOn: Розфарбуємо спортивні мрії разом!» від ГО «Чернігів Європейський» за підтримки Британської Ради (травень 2016 року)

2017 р. - Керівник проекту «Треш-арт майданчики «Еко-планета біля університету» від Чернігівського національного технологічного університету за підтримки Британської Ради (березень – червень 2017 року).

2017-2018 р. - Керівник проекту «Людина не товар!» від Чернігівського національного технологічного університету за підтримки ГО «Ла Страда – Україна» та Управління освіти Чернігівської міської ради

2017-2020 р. - Старший науковий співробітник проекту «ІНТЕГРОВАНА МОДЕЛЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ ЗА КОНЦЕПЦІЄЮ QUADRUPLE HELIX (МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ)» від Чернігівського національного технологічного університету за підтримки Міністерства освіти і науки України

01.11.2018 – 31.08.2019 рр. – експерт проекту «Організація діалогу між жертвами нацизму та іншими людьми, що сприятиме розкриттю особистісного потенціалу ЦГ, збереженню та гідній оцінці їхнього досвіду у громаді» за підтримки німецького фонду EVZ.

02.2019 – 12.2019 р. – виконавець проекту «Інтерактивні театральні постановки для школярів на теми «Профілактика булінгу» та «Наслідки ранніх статевих стосунків».

Стажування. Підвищення кваліфікації:

Навчальний візит до м. Страсбурга у рамках 3-го Світового форуму з питань демократії. Організатори: Конгрес місцевих та регіональних влад Ради Європи (2-7 листопада 2014 року).

Навчальний візит в рамках програми Erasmus +, тема «Our environment-our common wealth» м. Біла Подляска , Польща (18-22 березня 2019 року).

Навчальний візит в рамках проекту «Соціальна робота як сейсмограф соціальних змін» м. СантГален, Швейцарія (3-13 липня 2019 року).

Наукові та наукові методичні праці: автор понад 60 науково-методичних праць.

 

Острянко Тетяна Сергіївна

Посада: доцент кафедри соціальної роботи.

Освіта, науковий ступінь, вчене звання: у 2007 році закінчила Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія. Соціальна педагогіка». Кваліфікація : Вчитель історії. Соціальний педагог. У 2009 році здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти. Викладача історії.

У 2018 році закінчила Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Психологія» та здобула професійну кваліфікацію «Психолог. Викладач закладу вищої освіти».

Кандидат педагогічних наук (Київ, 22.09.2014 р. Тема дисертації : «Організаційно-педагогічна діяльність соціального педагога в загальноосвітньому навчальному закладі», спеціальність 13.00.05 – соціальна педагогіка).

Коло наукових інтересів: соціальна педагогіка, соціальна робота, інклюзивна освіта, зарубіжний досвід організації соціальної роботи, соціально-педагогічна робота з різними категоріями населення.

Керівник Центру інклюзивної освіти Чернігівського національного технологічного університету.

Викладає дисципліни: «Соціальна робота в системі громадського здоров’я», «Соціальна інклюзія», «Соціальна інтеграція людей з інвалідністю», «Соціальний супровід», «Методика викладання соціальної роботи», «Профорієнтація та профдобір».

Проектна діяльність: 2015 р. учасник-тренер програми «Людина – не товар» за підтримки національної тренерської мережі центру "Ла-Страда-Україна". 2015 р. – експерт проекту «Паліативна допомога дітям: від розуміння проблеми до реальних дій» за підтримки Міжнародного Фонду «Відродження». 2016 р. – керівник проекту «I am alive and I want to be heard” за підтримки Міжнародного Фонду «Відродження». 01.11.2018 – 31.08.2019 рр. – експерт проекту «Організація діалогу між жертвами нацизму та іншими людьми, що сприятиме розкриттю особистісного потенціалу ЦГ, збереженню та гідній оцінці їхнього досвіду у громаді» за підтримки німецького фонду EVZ. 02.2019 – 12.2019 р. – виконавець проекту «Інтерактивні театральні постановки для школярів на теми «Профілактика булінгу» та «Наслідки ранніх статевих стосунків».

Стажування. Підвищення кваліфікації: жовтень 2015 р. – підвищення кваліфікації у Державному інституті сімейної та молодіжної політики.

Наукові та наукові методичні праці: автор понад 70 науково-методичних праць.

 

Захаріна Марина Іванівна

Посада: старший викладач кафедри соціальної роботи.

Освіта, науковий ступінь, вчене звання: в 2008 р. закінчила Чернігівський інститут права, соціальних технологій та праці за спеціальністю «Соціальна робота».  Закінчила аспірантуру ЧДІЕіУ, спеціальність 09.00.03-соціальна філософія та філософія історії - 1 листопада 2013 р.

Кандидат філософських наук (Київ, 21.06.2019 р. Тема дисертації : «Феномен цілісної людини в системі філософсько-релігійних ідей В.В.Зеньковського: соціальний вимір», спеціальність 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії).

Коло наукових інтересів: історія соціальної роботи, етика соціальної роботи,  соціальна філософія, соціальна робота з різними категоріями населення

Викладає дисципліни: Етика соціальної роботи, Проблеми соціальної роботи та соціальної політики, Соціальна робота з сім’ями, дітьми та молоддю.

Проектна діяльність: Пройшла тренінги з Активних громадян - програма Британської Ради для молоді у галузі міжкультурного діалогу і соціального розвитку (2015) та Молодіжний працівник (2016). 02.2019 – 12.2019 р. – один із авторів і виконавець проекту «Інтерактивні театральні постановки для школярів на теми «Профілактика булінгу» та «Наслідки ранніх статевих стосунків». 03-04.09. Тренінг на тему «Соціальний театр» (м.Київ).

Стажування. Підвищення кваліфікації: в Чернігівському національному технологічному університеті 24 жовтня 2015 р. «Освітній процес і наука в сучасному університеті».

Наукові та наукові методичні праці: автор понад 30 науково-методичних праць.

 

Мульована Любов Іванівна

Посада: асистент кафедри соціальної роботи.

Освіта, науковий ступінь, вчене звання: закінчила Чернігівський інститут права, соціальних технологій та праці у 2005 році за спеціальністю «Соціальна робота» та отримала кваліфікація - спеціаліст з соціальної роботи; аспірантуру Чернігівського національного технологічного університету у 2018 році за  спеціальністю 19.00.05 – Соціальна психологія; психологія соціальної роботи.

Коло наукових інтересів: соціальна психологія, психологія соціальної роботи, соціально-психологічне забезпечення соціальних послуг  учасникам бойових дій.

Викладає дисципліни: «Соціальна робота в громаді», «Соціальне підприємництво», «Супервізія в соціальній роботі», «Соціальна робота з різними групами клієнтів», «Професійна діяльність соціальних працівників у громаді».

Стажування. Підвищення кваліфікації: листопад 2016 – жовтень 2018 - навчання в аспірантурі Чернігівського національного технологічного університету за  спеціальністю 19.00.05 – Соціальна психологія; психологія соціальної роботи.

Наукові та наукові методичні праці: автор 30 наукових публікацій.

Перегляд матеріалів ...
Кафедра теорії та історії держави і права, конституційного права

Кафедра теорії та історії держави і права, конституційного права (2)

Завідувач кафедри: Козинець Олена Гаврилівна, к.і.н., доцент

Адреса: м. Чернігів, вул. Козацька, 1 а, каб. 410

Телефон кафедри: 665-241

Електронна адреса: state_and_law@ukr.net

Сторінка в соціальній мережі Facebook: @ktidpkp

 

Кафедра теорії та історії держави і права, конституційного права як окремий підрозділ юридичного факультету має досвід роботи більше 20 років. Але, необхідно відмітити, що історія кафедри починається з діяльності циклової комісії юридичних дисциплін Чернігівського юридичного технікуму (1969-1994 рр.). У 1994 р. після реорганізації технікуму в коледж продовжував існувати цикл юридичних дисциплін, з якого у 1998 р. була виділена як окремий підрозділ циклова комісія історії та теорії держави і права, конституційного та адміністративного права. У лютому 2004 р. після утворення на базі юридичного коледжу Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці внаслідок реорганізації циклової комісії була створена кафедра історії та теорії держави і права, конституційного та адміністративного права.

У 2011 р. у зв’язку з реорганізацією інституту шляхом приєднання до Чернігівського державного технологічного університету (з 4 жовтня 2013 року Чернігівського національного технологічного університету) кафедра історії та теорії держави і права, конституційного та адміністративного права (з червня 2013 р. кафедра теорії та історії держави і права, конституційного права) продовжує свою діяльність на юридичному факультеті університету.

З вересня 2014 року кафедра в складі юридичного факультету увійшла до Навчально-наукового інституту права і соціальних технологій ЧНТУ.

З 2017 р. кафедра є випусковою, її діяльність регламентується розробленим і затвердженим в установленому порядку Положенням про кафедру Чернігівського національного технологічного університету. Викладачі кафедри здійснюють підготовку фахівців ступеню вищої освіти «бакалавр» за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність».

Завідувачем спочатку циклової комісії, в потім кафедри з моменту її створення до 2001 р. був ст. викладач Ярошенко Г.П., з 2001 по 2004 р. – ст. викладач Марущак Н.В., протягом 2004 та 2005 років почергово завідувачами кафедри були к.п.н. Чебоненко С.О. та к.ю.н. Вереша Р.В. З листопада 2005 р. кафедру очолює к.і.н., доцент Козинець О.Г.

Кафедра володіє високим науково-педагогічним потенціалом та здійснює свою діяльність у відповідності з діючим законодавством.

Викладачі постійно працюють над вдосконаленням свого рівня, створюють методичні матеріали, приймають активну участь у науковій роботі, зокрема, працюють над науково-дослідною темою кафедри: «Проблеми державотворення, формування національної правової системи» (державний реєстраційний номер – 0116U003641). Ними написані десятки статей, які видані у різних наукових, у тому числі фахових виданнях України та зарубіжних країн. НПП кафедри приймають активну участь у Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах по результатам проведення яких опубліковані тези доповідей.

Кафедра проводить активну та плідну навчальну, методичну, науково-дослідницьку роботу. НПП кафедри у повсякденній роботі зі студентами залучають їх до громадської та наукової роботи, а також проводять національно-патріотичне, інтелектуально-духовне, громадсько-правове, моральне, етичне, естетичне та трудове виховання.

Викладачі кафедри проводять активну роботу зі студентами у різних напрямках.

На кафедрі працює науковий гурток «Правознавець», результатом роботи якого є написання тез доповідей на Всеукраїнські та Міжнародні конференції та статей у фахові виданнях України з дисциплін кафедри.

Традиційним для роботи кафедри є щорічний захід «Тиждень кафедри», який проводиться на початку другого семестру кожного навчального року.

Кафедра проводить плідну профорієнтаційну роботу як в м. Чернігові, так і за його межами.

Кафедрою теорії та історії держави і права, конституційного права регулярно проводяться “круглі столи” та науково-практичні семінари з актуальних проблем розвитку держави і права.

Кафедра теорії та історії держави і права, конституційного права посідає гідне місце серед структурних підрозділів Чернігівського національного технологічного університету і має достатній кадровий, науковий та методичний потенціал для вирішення всіх необхідних завдань, які постають як перед нею та науково-педагогічними працівниками ЧНТУ, а викладачі кафедри будуть завжди примножувати кращі традиції нашого навчального закладу.

Перегляд матеріалів ...
Кафедра трудового права, адміністративного права та процесу

Кафедра трудового права, адміністративного права та процесу (3)

Завідувач кафедри: Рудик Вікторія Анатоліївна, к.ю.н., доцент

Адреса: м. Чернігів, вул. Козацька, 1 а, каб. 402, каб. 108

Телефон кафедри: 665-243

Електронна адреса: kaf.trud.prava@ukr.net

Web сайт: http://kafedratpsz.wix.com/kaftrudprava

 

Кафедра трудового права, адміністративного права та процесу має 49-річний досвід роботи як підрозділ юридичної освіти в Україні. На даний час кафедра функціонує у складі юридичного факультету Навчально-наукового інституту права і соціальних технологій Чернігівського національного технологічного університету та є випусковою кафедрою цього навчального закладу.

Склад кафедри трудового права, адміністративного права та процесу налічує 9 науково-педагогічних працівників, серед них: особи з почесними званнями «Заслужений працівник народної освіти України», «Відмінник освіти»; науковими ступенями доктора юридичних наук, кандидата юридичних наук; вченими званнями професора, доцента.

Учені кафедри проводять наукові дослідження з актуальних проблем науки трудового права, адміністративного права та права соціального забезпечення.

За результатами науково-дослідної роботи викладачами кафедри публікуються монографії, підручники, навчальні посібники, науково-практичні коментарі, збірники нормативно-правових актів, навчально-методичні посібники, наукові статті. Невід’ємною складовою науково-дослідної роботи на кафедрі є активна участь у міжвузівських, всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, що організовуються в Інституті та поза його межами. 

Особливу увагу викладачі кафедри приділяють методичній роботі, яка, перш за все, спрямована на методичне забезпечення навчального процесу. На кафедрі чітко визначилися основні напрями підготовки висококваліфікованих фахівців у сфері зайнятості і соціального захисту населення. Основними навчальними дисциплінами кафедри є: «Трудове право України», «Адміністративне право», «Адміністративний процес», «Право соціального забезпечення». Спеціальними дисциплінами кафедри є: «Оплата праці», «Нагляд і контроль за дотриманням законодавства про працю», «Правові засади публічної служби в Україні» та інші. 

Кафедра трудового права, адміністративного права та процесу як випускова кафедра Інституту здійснює безпосереднє керівництво юридичної клініки «Adiutorium», яка успішно функціонує при нашому навчальному закладі.

Перегляд матеріалів ...
Кафедра фізичної реабілітації

Кафедра фізичної реабілітації (0)

Завідувач кафедри: Зайцев Володимир Олексійович, кандидат педагогічних наук, доцент

Адреса: м. Чернігів,  вул. Козацька, 1-В

Телефон кафедри: 5-37-35

Електронна адреса: zdorovya.stu@gmail.com

Web сайтhttp://zdorovya.stu.cn.ua/

Перегляд матеріалів ...
Кафедра цивільного, господарського права і процесу

Кафедра цивільного, господарського права і процесу (2)

Завідувач кафедри: Колодій Інна Миколаївна, к.ю.н.

Адреса: м. Чернігів, вул. Козацька, 1 а, каб. 411

Телефон кафедри: 665-242

Електронна адреса: laws.inst.411@ukr.net

 

Кафедру цивільного, господарського права і процесу утворено у 2013 році.

Кафедра забезпечує здійснення навчально-виховного процесу, насамперед, на юридичному факультеті (денної та заочної форм навчання).
Кафедра є випусковою, здійснює підготовку фахівців за освітніми ступенями «бакалавр» та «магістр» зі спеціалізацій: «Цивільне та господарське право», «Правове регулювання економіки», «Правове забезпечення підприємницької діяльності».
Кафедрою забезпечується викладання спеціально-юридичних дисциплін на інших факультетах Чернігівського національного технологічного університету.

Перегляд матеріалів ...

Меню

Про нас

Корпус 1

Навчально-науковий Інститут Права і Соціальних Технологій створений наказом ректора Чернігівського національного технологічного університету від 01 вересня 2014 р.

Ліцензія Міністерства освіти і науки України серія АЕ №527282, отримано 01.10.2014 р.

Контактна інформація

  • Aдреса: 14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95
  • Tел: (+380 04622) 3-42-44
  • Tел.приймальної комісії: (+380 0462) 95-21-14
Ви тут: Кафедри