Дата и время

Font Size

Screen

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
News
Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін (3)

Завідувач кафедри: Шакун Наталія Валеріївна, кандидат філософських наук, доцент

Поштова адреса: м. Чернігів, вул. Козацька 1 а, корпус № 8

Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Телефон: 665-248

Старший лаборант – Казнадій Марина ВасилівнаОсновними завданнями кафедри є:

У навчальній роботі:
-організація та проведення освітнього процесу за формами навчання (денна; заочна) та формами організації освітнього процесу (навчальні заняття, самостійна робота, практична підготовка, контрольні заходи) і видами навчальних занять (лекції, практичні, лабораторні та семінарські заняття, консультації) з навчальних дисциплін кафедри відповідно до навчального плану певного напряму (спеціальності) і програм навчальних дисциплін;
-забезпечення високої якості освітнього процесу відповідно до стандартів вищої освіти та нормативних документів з організації освітнього процесу;
-забезпечення академічної мобільності студентів;
-удосконалення змісту навчання із врахуванням сучасних досягнень науки, техніки, технології та виробництва;
-впровадження інноваційних методів і сучасних інформаційних технологій навчання;
-удосконалення методів оцінювання якості освітнього процесу, проведення заліків, екзаменів та атестації студентів, участь у проведенні ректорського контролю;
-організація та проведення атестації випускників, забезпечення ефективної роботи екзаменаційних комісій;
-участь в організації та проведенні вступних випробувань на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем (ОКР) «магістр»;
-участь в проведенні вступних екзаменів до аспірантури та кандидатських екзаменів.

У методичній роботі:
-розроблення навчальних і робочих програм дисциплін кафедри, наскрізних програм та програм практик;
-розроблення та подання до друку підручників, навчальних посібників, методичних розробок, рекомендацій, вказівок, а також іншої навчальної літератури;
-розроблення засобів діагностики навчальних досягнень (тестові завдання, питання для виконання модульних контрольних робіт, комплексні контрольні роботи, екзаменаційні білети тощо, у тому числі – для дистанційного навчання);
-розроблення і впровадження в освітній процес нових лабораторних робіт, технічних засобів навчання, наочного обладнання, зразків тощо;
-рецензування та експертиза навчально-методичних матеріалів;
-проведення заходів з підвищення педагогічної майстерності викладачів в т.ч. й за рахунок стажування (підвищення кваліфікації) у провідних закордонних вищих навчальних закладах;

У науковій роботі:
-підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру і докторантуру;
-надання рекомендацій до вступу до аспірантури та докторантури, затвердження тем дисертацій; попередня атестація аспірантів і здобувачів;
-підготовка науково-педагогічними працівниками кандидатських і докторських дисертацій;
-обговорення та висунення кандидатів на отримання вчених і почесних звань;
-організація та створення умов для проведення науково-дослідних робіт (далі – НДР);
-підготовка матеріалів на отримання фінансування НДР за державним замовленням, грантовими програмами та за заявками підприємств, організацій.
-проведення досліджень за тематичним планом НДР кафедри;
-проведення пошукових досліджень;
-підготовка звітів з НДР та з наукової роботи кафедри;
-комерціалізація результатів виконання НДР ;
-впровадження результатів НДР у виробництво та в освітній процес;
-перевірка та експериментальне впровадження пошукових наукових розробок;
-підготовка та подання до друку публікацій (підручники, навчальні посібники, монографії, словники, довідники, стандарти, наукові статті, доповіді тощо);
-експертиза (рецензування): НДР, авторефератів, дисертацій, наукових видань, статей тощо, опанування дисертацій;
-організація, проведення та участь у наукових семінарах, конференціях, виставках;
-створення умов для залучення студентів до наукової роботи (керівництво студентами, які беруть участь у: виконанні НДР, наукових конференціях, семінарах);
-підготовка студентів до участі у всеукраїнських та міжнародних олімпіадах та конкурсах студентських наукових робіт;
-підготовка та подання грантових пропозицій.

В організаційній роботі:
-формування плану роботи кафедри на навчальний рік;
-формування графіку роботи та консультацій науково-педагогічних працівників кафедри на семестр;
-формування графіку щорічних відпусток (до 10 січня);
-формування графіків підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедри;
-формування графіку контрольних взаємовідвідувань занять науково-педагогічних працівників кафедри на семестр;
-розподіл навчального навантаження між науково-педагогічними працівниками кафедри;
-формування виписки з розподілу навантаження для складання розкладу занять навчальним відділом;
-організація проведення науково-педагогічними працівниками кафедри занять, практик тощо;
-встановлення зв’язків з вищими навчальними закладами, галузевими організаціями, підприємствами, науково-дослідними установами, іншими підприємствами та організаціями (у тому числі з іноземними);
-проведення первинного та повторного інструктажу з техніки безпеки на робочому місці співробітників кафедри та студентів;
-організація заходів із профорієнтації та залучення осіб на навчання за напрямами підготовки, спеціальностями кафедри на післядипломну освіту, підвищення кваліфікації тощо;
-організація систематичного зв’язку з випускниками університету;
-сприяння працевлаштуванню випускників;
-підготовка ліцензійних та акредитаційних справ з напрямів підготовки і спеціальностей;
-організація висвітлення результатів діяльності кафедри на інформаційних стендах і в засобах масової інформації;
-організація наповнення змістом, повнотою та актуальністю веб-сайту кафедри та інших інформаційних ресурсів, які створені для висвітлення та супроводження діяльності кафедри в мережі Інтернет;
-забезпечення дистанційного навчання;
-участь співробітників кафедри у роботі експертних рад, комісій, робочих груп МОН України, спеціалізованих вчених радах із захисту дисертацій тощо.

У виховній роботі:
-здійснення комплексу заходів, спрямованих на виховання високорозвиненої особистості в дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України в умовах розвитку української державності;
-організація роботи кураторів академічних груп;
-проведення заходів спрямованих на дотримання студентами законодавства України, морально-етичних норм поведінки як в університеті, так і за його межами, виховання дбайливого ставлення до майна університету (будівель, приміщень, меблів, обладнання, інвентарю, навчальних видань, приладів та ін.);
-проведення заходів з впровадження в студентському середовищі здорового способу життя;
-підвищення духовного та культурно-освітнього рівня студентської молоді.

 

Кафедрою забезпечується викладання таких дисциплін:

• Філософія

• Логіка

• Культурологія

• Релігієзнавство

• Політологія

• Історія України

• Історія української культури

• Соціальна політика

• Філософія тілесності

• Етика та естетика

• Основи охорони праці

• Цив.захист та БЖД

• Основи педагогіки

• Освіта впродовж життя

• Педагогічні основи професійної діяльності, самостійної та науково-дослідної роботи

• Культура наукової мови

• Історія соціальної роботи

• Ведення професійних документів

• Соціальна робота з різними групами клієнтів

• Соціальний аудит та інспектування

• Соціальне підприємництво

• Соціальна робота на підприємстві

Меню

Випадкове зображення

Про нас

Корпус 1

Навчально-науковий Інститут Права і Соціальних Технологій створений наказом ректора Чернігівського національного технологічного університету від 01 вересня 2014 р.

Ліцензія Міністерства освіти і науки України серія АЕ №527282, отримано 01.10.2014 р.

Контактна інформація

  • Aдреса: 14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95
  • Tел: (+380 04622) 3-42-44
  • Tел.приймальної комісії: (+380 0462) 95-21-14
Ви тут: Новини Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін