Дата и время

Font Size

Screen

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
News
Кафедра цивільного, господарського права і процесу

Кафедра цивільного, господарського права і процесу (3)

Завідувач кафедри: Колодій Інна Миколаївна, к.ю.н.

Адреса: м. Чернігів, вул. Козацька, 1 а, каб. 411

Телефон кафедри: 665-242

Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Веб-сайт кафедри: https://civil.stu.cn.ua/

Facebook: https://www.facebook.com/civilcommerciallaw/

 

Кафедра цивільного, господарського права та процесу є структурним підрозділом юридичного факультету навчально-наукового інституту права і соціальних технологій Чернігівського національного технологічного університету та випусковою кафедрою для здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціалізаціями «Цивільне та господарське право», «Правове регулювання економіки», «Правове забезпечення підприємницької діяльності» та освітньо-професійними програмами «Правове забезпечення підприємницької діяльності», «Цивільна та господарська юстиція (Суд. Нотаріат. Правова допомога)» спеціальності 081 «Право».
Кафедра забезпечує викладання навчальних дисциплін на юридичному факультеті, факультеті соціальних технологій, оздоровлення та реабілітації і навчально-науковому інституті бізнесу, природокористування і туризму. До складу кафедри входить вісім штатних науково-педагогічних працівників, з них: сім кандидатів юридичних наук, три з яких мають вчене звання доцента та один старший викладач кафедри.
Науково-педагогічні працівники проходять підвищення кваліфікації та стажування у закладах вищої освіти та інших державних установах, як в Україні, так і за кордоном.
Науково-педагогічними працівниками кафедри забезпечується викладання понад 20 навчальних дисциплін для підготовки здобувачів вищої освіти, по кожній із яких розроблені навчально-методичні комплекси. На кафедрі наявні всі документи з організації роботи кафедри, визначені Додатком Б до Положення про кафедру Чернігівського національного технологічного університету.

В період з 2014 року по сьогодні на кафедрі цивільного, господарського права та процесу в межах робочого часу викладачів виконується НДР з теми: «Державне регулювання сфери цивільного обігу та господарської діяльності», № д/р 0115U003444. В рамках затвердженої тематики науково-педагогічні працівники кафедри проводять дослідження з актуальних проблем юридичної науки.
Науково-педагогічні працівники кафедри беруть участь в атестації наукових кадрів, готуючи відгуки на автореферати дисертацій і виступаючи в якості опонентів на захисті кандидатських дисертацій за спеціальністю 12.00.04 - господарське право; господарсько-процесуальне право та 12.00.03 - цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право у спеціалізованих вчених радах Київського національного університету ім. Т. Шевченка, Інституту економіко-правових досліджень НАНУ та інших наукових і навчальних установ.
Невід’ємною складовою науково-дослідної роботи на кафедрі є:
1) видання монографій:
Апанасенко К.І. Право комунальної власності: господарсько-правовий аспект. Монографія. К.: Видавничий Дім «Слово», 2010. 264 с.
Коверзнев В.О. Господарсько-правовий статус виробничих кооперативів: монографія. К.: Видавничий Дім «Слово», 2013. 232 с.
Пузирна Н.С., Пузирний В.Ф., Гречанюк С.К., Галай А.О. Діяльність омбудсмана в Україні: питання адміністративно-правового забезпечення: монографія. Чернігів: УРІ МДВУ, 2014. 172 с.
Стрілець О.М. Звичай у системі сучасного права: монографія. Чернігів: Десна Поліграф, 2016. 192 с.
Стрілець О.М. Форс-мажорні застереження в комерційній практиці: монографія. Чернігів: ЧНТУ, 2019. 148 с.

2) видання навчальних посібників і науково-практичних коментарів до законодавства:
Римське приватне право: навч. посіб. / кол. авт. І.О. Ізарова, Т.М. Вахонєва, Н.В. Павловська; за заг. ред. І.О. Ізарової. Чернігів: Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2010. 302 с.
Дозвільна система у сфері господарської діяльності: науково-практичний коментар Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»: законодавство, судова практика: науково-практичне видання / К.І. Апанасенко // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. № 7. Київ: Юрінком Інтер. 2012. 312 с.
Конкурентне право: навч. посібник / В.О. Коверзнев. Ніжин: ФОП Лук’яненко В.В. ТПК «Орхідея», 2014. 240 с.
Корпоративне право: навчальний посібник / О.В. Гарагонич, С.М. Грудницька, Е.Е. Бекірова, Ю.М. Бисага [та ін.]; за заг. ред. О.В. Гарагонича, С.М. Грудницької. К.: Видавничий Дім «Слово», 2014. 344 с. (Коверзнев В.О. к.ю.н., доцент параграфи 7, 8)
Сімейне право України (історія, традиції, сучасність): Навчальний посібник / Б.І. Андрусищин, С.І. Шимон, Н.М. Конончук. К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2014. 454 с.
Державне регулювання та нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності: навчальний посібник / К.І. Апанасенко. Чернігів: ЧНТУ, 2018. 276 с.
Перегляд судових рішень як різновид судового захисту прав, свобод та інтересів осіб: навчальний посібник / Н.Є. Керноз. Вид. 3-тє, доповн., переробл. Чернігів: ЧНТУ, 2018. 134 с.

3) організація та проведення щорічних науково-практичних семінарів спільно з працівниками судових органів, органів юстиції, адвокатами та нотаріусами і виданням на їх основі збірників:
Захист прав споживачів у сучасних умовах: матеріали науково-практичного семінару (м. Чернігів, 15 жовтня 2015 р.); за заг. ред. І.М. Колодій / Чернігівський нац. технологічний ун-т. Ч.: ЧНТУ, 2015. 80 с.
Інтеграція юридичної науки та практики з питань регулювання підприємницької діяльності як основа сталого розвитку вітчизняного законодавства: матеріали науково-практичного семінару (м. Чернігів, 6 грудня 2016 р.); за заг. ред. І.М. Колодій / Чернігівський національний технологічний ун-т. Ч.: ЧНТУ, 2016. 108 с.
Актуальні проблеми правового регулювання підприємницької діяльності в Україні та країнах Європейського Союзу: матеріали науково-практичного семінару (м. Чернігів, 9 грудня 2017 р.); за заг. ред. І.М. Колодій / Чернігівський національний технологічний ун-т. Ч.: ЧНТУ, 2017. 160 с.
Проблеми правового забезпечення підприємницької діяльності в умовах євроінтеграції: матеріали науково-практичного семінару (м. Чернігів, 15 грудня 2018 р.); за заг. ред. І.М. Колодій / Чернігівський національний технологічний ун-т. Ч.: ЧНТУ, 2017. 156 с.

4) активна участь у міжвузівських, всеукраїнських та міжнародних конференціях: Сучасні проблеми розвитку державності та напрями їх вирішення через призму правотворчої діяльності (м. Харків, 22-23.05.2015 року); Правова держава: напрямки та тенденції її розбудови в Україні (м. Одеса, 13-14.05.2016 року); Регіональна політика: історія, політико-правові засади, архітектура, урбаністика (м. Київ, 23.11.2018 року); Юридична практика в країнах ЄС та в Україні на сучасному етапі (м. Арад, Румунія, 25-26.01.2019 року); Ukraine-EU. Modern technology, business and law (Словацька Республіка) 2015-2018 роки та ін.

Співробітники кафедри беруть активну участь у міжнародних грантових проектах та програмах обміну. Отримані гранти:
– проект «Життя після «ЖЕКів»: зроби свідомий вибір. Термін виконання березень-травень 2016 року. Фінансова підтримка проекту – Британська Рада в межах програми «Активні громадяни» (Колодій І.М.);
– проект «До тебе моє місто промовляє». Термін виконання січень-квітень 2017 року. Фінансова підтримка проекту – Британська Рада в межах програми «Активні громадяни» (Апанасенко К.І., Івженко А.А.);
– грант-проект лідерських обмінів «Open World. Education» (м. Вашингтон – м. Олбані (8-18 лютого 2017 року) (Хименко О.А.);
– грант на короткострокове стажування від Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute (м. Осло) (12-22 грудня 2017 року) (Апанасенко К.І., Івженко А.А.);
– грант від Фонду Родини Богдана Гаврилишина в рамках програми «Молодь змінить Україну» для вивчення позитивного досвіду трансформаційних змін в країнах ЄС (04.11.2018 року) (Івженко А.А.).

Кафедра працює над мобільністю здобувачів вищої освіти і залученням їх до наукової роботи. Зокрема, у 2015 році студентка юридичного факультету Івженко Альона за програмою обмінів проходила навчання в Люблінському католицькому університеті імені Яна Павла ІІ.
Понад 20 студентів щороку беруть участь у першому турі Всеукраїнських студентських олімпіад з права. Студенти приймали активну участь та посідали призові місця у наукових і творчих конкурсах, організованих державними установами. Зокрема, 30-31 березня 2015 року студент Бугрим Михайло зайняв призове місце на ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з юридичних наук (Диплом ІІ ступеня; назва роботи «Всесвітня митна організація: ґенеза та правові основи діяльності» (науковий керівник Колодій І.М.); у 2018 році студенти юридичного факультету Євжик Владилена, Приходько Вероніка, Літошко Анастасія, Рамазанов Альберт та Сокол Максим у Всеукраїнському конкурсі творчих робіт «Портрет виконавця очима сучасної молоді», приуроченому до 20-річчя Дня державної виконавчої служби зайняли ІІІ місце (керівник Колодій І.М.); 22-23 березня 2019 року студенти Півень Богдан та Музика Вікторія на ХІХ Всеукраїнських змаганнях з господарського права і процесу імені С.З. Михаліна зайняли призове ІІІ місце (керівники Шпомер А.І. та Ананасенко К.І.).
При кафедрі функціонує студентський науковий гурток «Цивіліст», безпосереднє керівництво яким здійснює зав. кафедри Колодій І.М.
Науково-педагогічні працівники кафедри працюють у складі журі на ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з «Правознавства» (Івженко А.А., Кочина О.С., Колодій І.М.) та Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України (Барабаш А.Г., Колодій І.М.).
Спільними зусиллями колективу кафедри та юридичної клініки «Adiutorium» систематично здійснюється профорієнтаційна робота, зокрема, проводяться профорієнтаційні заходи серед старшокласників шкіл міста Чернігова та Чернігівської області, приймається участь у днях відкритих дверей та бізнес-форумах, організованих Чернігівським національним технологічним університетом. Так, за ініціативи кафедри проведені профорієнтаційні заходи для учнів 11 класів м. Чернігова «Калейдоскоп юридичних професій» (8 грудня 2015 року), для учнів 10 класів м. Чернігова «Інтелектуальну гру брейн-ринг» (27 квітня 2018 року); відбулась панельна дискусія «День правничої кар’єри» (27 листопада 2019 року). В рамках тижня права та декади навчально-наукового інституту ЧНТУ кафедрою щорічно організовуються і проводяться різноманітні заходи та профорієнтаційні зустрічі із випускниками.

Науково-педагогічні працівники кафедри ведуть активну наукову, громадську та виховну роботу зі здобувачами вищої освіти з метою формування високоосвічених та всебічно-розвинених фахівців.
Тісні ділові зв’язки кафедра підтримує з судовими органами (Господарський суд Чернігівської області, Чернігівський апеляційний суд, Деснянський районний суд м. Чернігова), органами юстиції, Регіональним фондом підтримки підприємництва по Чернігівській області, Чернігівським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України, Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги, Чернігівським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги, Чернігівським відділенням Асоціації правників України, юридичною компанією «Центр права», громадськими організаціями, адвокатами, приватними виконавцями, нотаріусами та іншими партнерами.

Загалом варто відзначити, що на кафедрі склався згуртований колектив однодумців, які формують нові ідеї з розвитку кафедри та юридичного факультету, та мають натхнення і бажання плідно працювати.

Меню

Випадкове зображення

Про нас

Корпус 1

Навчально-науковий Інститут Права і Соціальних Технологій створений наказом ректора Чернігівського національного технологічного університету від 01 вересня 2014 р.

Ліцензія Міністерства освіти і науки України серія АЕ №527282, отримано 01.10.2014 р.

Контактна інформація

  • Aдреса: 14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95
  • Tел: (+380 04622) 3-42-44
  • Tел.приймальної комісії: (+380 0462) 95-21-14
Ви тут: Новини Кафедра цивільного, господарського права і процесу